Неделя, 20 Септември 2020 г.

Безработицата в Силистренско е почти два пъти по-голяма от средната за страната

Равнището на регистрираната безработица (изчислено като дял на регистрираните безработни лица в бюрата по труда в областта от икономически активното население на възраст 15-64 г., установено при Преброяване 2011 г.) в област Силистра е 12,7%, информират от дирекция "Регионална служба по заетостта".

Сравнението на месечна база показва увеличение от 0,3 пункта, а на годишна база нарастването е с 0,8 процентни пукта. Равнището на регистрираната безработица в страната е 6,7% през март.

Съществено влияние върху динамиката на безработицата оказват мерките за ограничаване разпространението на коронавируса в страната и въведеното на 13 март извънредно положение.

Общият брой на безработните в бюрата по труда в Дулово, Тутракан и Силистра към края на месеца е 5795, като спрямо февруари регистрираните са със 173 повече. Увеличение с 384 лица се наблюдава и спрямо същия месец на 2019 г.

По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Кайнарджа – 40,1% /625/ безработни лица/, следват общините Главиница – 26,6% /887/, Ситово – 28,4% /427/, Алфатар – 24,8% /246/, Дулово – 15,4% /1491/, Тутракан – 9,8% /512/, и най-ниско в община Силистра – 6,9% /1607/.

Facebook коментари