Сряда, 17 Април 2024 г.

Силистра 2020 година – в какъв град искаме да живеем?

Това ще се дискутира утре, на 30 ноември от 11.00 часа, на предварително обществено обсъждане за определяне на т.нар. зони на въздействие на територията на град Силистра, информираха от местната администрация. За участие в срещата са поканени над 50 души - специалисти от публични ведомства, архитекти, представители на местната и държавната власт, лидери на браншови и граждански сдружения, журналисти. Община Силистра започва подготовката за разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Силистра, който ще обхване периода от 2014 до 2020 година. Местната администрация на Силистра е сред 36-те общини в страната, поканени да кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ за разработване на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие от Управляващия орган на Оперативна програма "Регионално развитие". Плановете ще съдържат проекти, действия и инвестиционни намерения, които ще се прилагат в обособени градски територии със сходни характеристики и състояние на физическата среда и други критерии. Целта е да се постигне трайно подобрение на икономическото, социално и екологично състояние на дадена градска територия чрез обединяване на политики, участници, източници на ресурси.

Разработването на Интегрирани планове за възстановяване и развитие в страната са свързани с Лайпцигската харта за устойчиви европейски градове и Декларацията от Толедо, приета по време на неформалната среща на министрите, отговарящи за градско развитие.

Интегрираният план на Силистра до 2020 г. ще бъде разработен на широка обществена основа с прякото участие на публични институции, професионални сдружения и гражданство по райони.

Facebook коментари