Вторник, 18 Януари 2022 г.

Извънредно заседание на Общински съвет Тутракан, безопасността се оказа по-маловажна от усвояването на европейски средства

Извънредно заседание на Общински съвет Тутракан се проведе днес.

То се проведи при затворени врати.

Всички съветници бяха с предпазни маски, а преди началото им бе премерена температурата.

На заседанието управителят на МБАЛ - Тутракан д-р Богомил Бойчев информира за работата на здравното заведение в условия на пандемия.

Бяха гласувани четири докладни записки:

1. Осигуряване на собствен принос във връзка с проектно предложение за внедряване на мерки за енергийна ефективност по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020, Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.003 "Енергийна ефективност в периферните райони - 3"

2. Осигуряване на собствен принос във връзка с проектно предложение "Енергийна ефективност в сградата на Районно управление - Тутракан и в многофамилни жилищни сгради в град Тутракан" по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020, Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.003 "Енергийна ефективност в периферните райони - 3".

3.Издаване на Запис на заповед от община Тутракан в полза на ДФ "Земеделие", обезпечаващ авансово плащане и Запис на заповед обезпечаващ разходи за ДДС към авансово плащане по договор № 10/07/2/0/00709 от 13.12.2017 г. по мярка 7. "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020" за проект "Реконструкция и/или рехабилитация на общински пътища на територията на Община Тутракан, включително съоръженията към тях", сключен между Община Тутракан и ДФ "Земеделие".

4. Решение за кандидатстване на Община Тутракан с проектно предложение по процедура BGENERGY-2.001- "Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура- система за външно изкуствено осветление на общините" и сключване на споразумение за сътрудничество.

Всички точки бяха свързани с европейски или национални пограмии, които ще помогнат на община Тутракан да усвои значителни финансови средства.

Facebook коментари