Понеделник, 17 Януари 2022 г.

Инспекцията по труда в Силистра със специална организация за обслужване на гражданите

За периода на извънредното положение в Р България Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" създава специална организация за обслужване на гражданите, като консултациите и услугите ще се предоставят приоритетно дистанционно.

За целта потребителите на услугите на ИА ГИТ следва да използват всички дистанционни канали за предоставяне на услуги и консултации.

Електронни услуги на ИА "Главна инспекция по труда"
Достъп до Портала за електронни услуги: https://public.gli.government.bg/git_public
Удостоверения по Закона за обществените поръчки за липса/наличие на нарушения, основание за отстраняване от обществени поръчки.
Всеки участник в обществена поръчка може да заяви по електронен път през "Системата за електронни удостоверения за изпълнители по ЗОП" удостоверение с квалифициран електронен подпис (КЕП) по ЕИК на дружеството. Удостоверението се генерира веднага.
Достъп до услугата:
http://www.gli.government.bg/page.php?c=207

При желание удостоверението да бъде издадено от ИА ГИТ, могат да подадат заявление през системата за Сигурно електронно връчване, ако заявителите имат кутия там.
Възложителите на обществени поръчки могат да генерират също удостоверения през "Системата за електронни удостоверения за възложители и бенефициенти", като предварително подадат заявление до ИА ГИТ за осигуряване на достъп на техни служители, които разполагат с КЕП по ЕИК на възложителя/бенефициента.
Достъп до услугата:
http://www.gli.government.bg/page.php?c=225

Разрешения за работа на непълнолетни – могат да се подават по електронен път с КЕП както на заявител, така и на счетоводна къща, обслужваща работодателя. Заявленията биха могли да се подават през системата за Сигурно електронно връчване, ако заявителите имат кутия там.
Достъп до услугата:
https://public.gli.government.bg/GIT_Public/EAdminService/WorkPermit18

Разрешения за уволнение на работници, ползващи специална закрила (чл. 333 от Кодекса на труда) могат да се подават по електронен път с КЕП както на заявител, така и на счетоводна къща, обслужваща работодателя. Заявленията биха могли да се подават през системата за Сигурно електронно връчване, ако заявителите имат кутия там.
Достъп до услугата: https://public.gli.government.bg/GIT_Public/EAdminService/DismissalAuthorization

При искания за служебно прекратяване на договори по чл. 327 от Кодекса на труда (когато работникът не може да осъществи контакт с работодателя) електронната услуга може да се използва само с КЕП, поради което рядко се използва от граждани. Те могат да подават заявленията през системата за сигурно електронно връчване, ако имат поща в нея.
Достъп до услугата:
https://public.gli.government.bg/GIT_Public/EAdminService/ContractSuspension

Достъп до обществена информация - може да постъпва по всички възможни канали. Също така ИА ГИТ има и профил в Платформата за е-ДОИ

Услуги, които не са административни:
Представяне на еднодневни договори – могат да се заявяват през специално разработената система за договори по чл. 114а от Кодекса на труда, след като земеделският стопанин се регистрира като потребител.
Достъп до услугата:
http://www.gli.government.bg/page.php?c=82

Декларациите по чл. 15 от Закона за здравословните и безопасни условия на труд, които следва да се подадат до края на м. април, могат да се подават по електронен път с КЕП на декларатора или на счетоводна къща, която го обслужва.
Достъп до услугата:
https://public.gli.government.bg/GIT_Public/EAdminService/Deklar15_01_EmployerData

За услуги, за които следва да бъдат представени документи на място, приемните на ИА ГИТ остават отворени при засилени мерки за сигурност.
Ограничава се достъпът до ИА "Главна инспекция по труда" и дирекциите "Инспекция по труда" до едно помещение, което ще бъде редовно дезинфекцирано съгласно предписанията на здравните органи.

Контакти – телефони и електронни пощи, за обслужване на гражданите дистанционно:

Дирекция "Инспекция по труда" Силистра - 086/821 776

Facebook коментари