Четвъртък, 20 Юни 2024 г.

Актуална информация за земеделците от Силистренско във връзка с извънредното положение в страната

ДФ "Земеделие" - ОД Силистра информират земеделски стопани, че настойчиво препоръчват за периода на извънредното положение да бъдеат ограничени посещенията си в ОД Силистра до случаите, в които действително се налага физическото присъствие.

Препоръчва се на всички кандидати по схемите за растителна защита (овощни насаждения, телен червей по картофите, тута абсолюта по оранж. домати), които следва да представят в ОД Силистра разходооправдателни документи за закупени растително-защитни препарати да изпратят хартиения носител чрез с лицензиран пощенски оператор - например Български пощи, Еконт, Спиди и др. В случай на нередовност както и начините за изправяне на нередовностите - ще бъдете уведомени от служител на ОД Силистра по телефон на номера Ви, регистриран в ИСАК.

Във връзка с прилагането на краткосрочните схеми за подпомагане към момента Ви информирам, че заявления с приложени изискуемите документи могат да се подават по електронната поща на Областна дирекция Силистра: od_silistra@dfz.bg . След като бъдат разгледани така подадените документи и след извършване на необходимите служебни проверки съгласно указанията за конкретната схема, наш служител ще се свърже с Вас за уточняване на наточности, необходимост от допълнения, подписване на договор или друго. В случай на подписване на договор ще трябва да се носят и оригиналните документи. За целта са публикувани указания и образци на заявления на интернет страницата на ДФЗ, направление "Държавни помощи", подменю Схеми по Регламент (ЕС) 702/2014 .

Във връзка с прилагането на Директните плащания за 2020 г. препоръчвам на стопаните да подават своите заявления електронен път. Насоките за кандидатстване, както и условията за регистрация на данни по електронен път са публикувани на интернет страницата на ДФЗ - направление "Директни плащания 2014-2020", подменю "Кампания 2020" .
За земеделски производители, които нямат техническа или физическа възможност да използват електронните услуги, предоставяни от Държавен фонд "Земеделие" - Общинските служби по земеделие (ОСЗ) изготвят графици за подаване на заявленията в съответната служба.

За всякакви запитвания за срокове, условия за кандидатстване, разяснения по схеми и мерки и предоставяне на допълнителна информация, моля използвайте нашите служебни телефони за връзка:

086 817 730; 086 817 716; 086 817 713; 086 817 734; 086 817 737; 086 817 738; 086 817 739; 086 817 740; 086 817 710;

Следете сайта на ДФ "Земеделие" ( www.dfz.bg ) за новини относно предстоящите за отваряне схеми и мерки за подпомагане, указания за прилагане на схемите и мерките, информация за важни срокове по отворените вече схеми, информация за предстоящи и извършени плащания.

Справки и друга важна за Вас информация може да намерите на личния Ви профил в Системата за електронни услуги на ДФ "Земеделие на адрес https://seu.dfz.bg . Тези, които все още нямат регистрация, могат да я направят.

Facebook коментари