Понеделник, 08 Март 2021 г.

Географска информационна система (GIS) ще дебне за опасности от двете страни на Дунав

Трансграничният проект "Здраве без граници" бе представен на обществеността днес, съобщиха от областна администрация.
"Здраве без граници" е проект, разработен по Оперативна програма "Трансгранично сътрудничество – България-Румъния", с приоритетна ос: "Околна среда – Устойчиво използване и опазване природните ресурси и околната среда и подобряване на ефективното управление на риска в трансграничния регион".
Водещ партньор в проекта е Здравната каса в румънския град Кълъраш. Вторият партньор е Областна администрация-Силистра. Поради бюрократични пречки от страна на българската здравна каса и опасения за изпускане на сроковете в проекта, за партньор от българска страна е избрана областта.
Презентационната среща бе домакинствана от областния управител д-р Владимир Янков.
Основните параметри на проекта представиха експертът от Областна администрация-Силистра Тодор Динков, медицинският директор на Здравна каса-Кълъраш д-р Силвиу Драган, изпълнителният директор по лекарствената политика на касата Габриела Гуцу, финансовият специалист Виктор Гросо и консултантът по проекта Виорел Гица.
Проектът "Здраве без граници" е с продължителност 18 месеца. (9 август 2010 год.- 9 февруари 2012 год.)
Ключовата област на интервенция е: "Изграждане на съвместна инфраструктура и създаване на съвместни служби за предотвратяване на естествени и причинени от човешка дейност кризи, включително съвместни служби при извънредни ситуации".
Основните цели са:
1. Създаване на система за реагиране при епидемии и други заплахи за общественото здраве;
2. Увеличаване капацитета на ресорните институции за прогнозиране възникването и разпространението на епидемии и на други заплахи за населението и околната среда, чрез изпълнение на система за ранно оповестяване;
3. Информиране на населението от региона по отношение качеството на заобикалящата околна среда
В рамките на проекта "Здраве без граници" е предвидено да бъде създадена база данни, която да се поддържа, да бъде изграден софтуер за информация, проследяваща епидемиологичната обстановка в област Силистра и префектура Кълъраш, както и обучението на над 150 души, които ще го използват. Сред тях са представители на Здравна каса-Силистра, болниците в областта, РИОКОЗ, РЦЗ, РДСП, БЧК, ЦСМП, ВиК, Метеорологична обсерватория, Областно пътно управление, Пристанищна администрация, РВМС, РИО на МОМН, ОД на МВР, Гранична полиция, медии и др.
Проектът "Здраве без граници" е внесен в Бюрото на Кълъраш през месец март 2009г.
Общата му стойност е 1 460 318.00 евро. От тях – съфинансирането за двете страни се разпределя, както следва:
- съфинансиране от държавния бюджет на Румъния – 162 881.42 евро, и собствен принос на водещия партньор – Здравната каса в Кълъраш- 27 313.96 евро.
- съфинансиране от държавния бюджет - 26 959.92 евро, и собствен принос на втория партньор -Областна администрация-Силистра - е 4 520.97 евро.

На снимката: от ляво-надясно – Тодор Динков – експерт в Областна администрация-Силистра, Виктор Гросо – финансист на здравна каса-Кълъраш, Виорел Гица- консултант по проекта

Facebook коментари