Неделя, 22 Май 2022 г.

Кметът на Силистра забрани къпането в реки, езера и язовири на територията на общината

Забранява се къпането в река Дунав, езера и блата, язовири, напоителни канали и други водни площи на територията на община Силистра, освен на определените съоръжения и специално обезопасени за това места, съобщават от община Силистра.

Препис от заповедта на д-р Юлиян Найденов ще се доведе до знанието на кметове, кметски наместници на населени места, ръководители на учебни заведения, наематели и концесионери на басейни, язовири и водни площи за сведение и изпълнение.

Контролът по заповедта се възлага на зам.-кмет "Хуманитарни дейности"

Заповедта е издадена днес на 05.03.2020г.

Тя е на основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи, приета с ПМС № 182/1996 г. и във връзка с чл. 17, ал. 3 от Наредбата за опазване на обществения ред и чистотата в Община Силистра /приета с Решение № 1235/Протокол № 49 от 30.07.2003 г. на Общински съвет – Силистра/

Facebook коментари