Вторник, 23 Юли 2024 г.

Над 300 души от областта са постъпили на работа през първия месец на годината

През ЯНУАРИ постъпилите на работа регистрирани безработни от област Силистра са 320. Започналите работа безработни без квалификация са 152, с работническа професия - 103, а специалистите със средно специално и висше образование – 65. Устроените на работа младежи до 29 години са 51, а жените - 198. Заетост е осигурена на 54 продължително безработни, както и на 26 безработни с намалена трудоспособност от областта.

Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазар на 227 безработни. С посредничеството на бюрата по труда други 22 безработни от областта са наети по мерки по ЗНЗ и схеми по Оперативната програма «Развитие на човешките ресурси».

Общо обявените през месеца свободни работни места от работодатели на територията на област Силистра са 282.

През месеца търсенето на работна сила в реалната икономика се изразява в заявените общо 238 места в бюрата по труда, с 91 повече от декември миналата година. В зависимост от икономическите дейности най-много свободни работни места са заявени от държавното управление (56); преработващата индустрия (42); търговията (24); образованието (17); хотелиерството и ресторантьорството и селското стопанство ( по 16); хуманното здравеопазване и социалната работа (15); и др.

По схеми по ОП РЧР в бюрата по труда в област Силистра през януари са заявени 44 работни места.

Към края на януари в трите бюра по труда в област Силистра – Силистра, Тутракан и Дулово, регистрираните безработни са 5665, като спрямо същия период през 2019 г. са с 249 по-малко. Като търсещи работа лица са регистрирани и 217 заети, 32 учащи и 92 пенсионери.

Равнището на безработица за област Силистра, е 12,4%, като нараства с 0,8 п.п. спрямо предходния месец. /В сравнение с януари 2019 г. равнището на безработица е по-ниско с 0,6 процентни пункта./ На база административната статистика на Агенцията по заетостта равнището на регистрираната безработица за страната за януари 2020 г. е 6,3 на сто, изчислено като дял на регистрираните в бюрата по труда безработни лица към икономически активните лица на 15–64 години, установени при Преброяване 2011.

• По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Кайнарджа – 37,8% /589/ безработни лица/, следват общините Главиница – 28,3% /944/, Ситово – 29,2% /439/, Алфатар – 24,9% /247/, Дулово – 15,1% /1465/, Тутракан – 10,0% /525/, и най-ниско в община Силистра – 6,3% /1456/.

Продължително безработните лица (с престой на борсата над 1 година) към края на януари са 1824 (32%) от всички регистрирани безработни в областта. От тях без специалност са над 76 на сто, а тези с основно и по-ниско образование са 73%.

По професионален признак регистрираните безработни са: без специалност – 58%, с работнически професии – 30%, специалисти – 12%.
Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование - 51%, хората със средно образование са 42%, а висшистите – 7%.

Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 45% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 44%, а младежите до 29 години – 11%.

От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 402.

Facebook коментари