Вторник, 28 Юни 2022 г.

Днес от 9.30 часа трябва да започне редовното заседание на Общинският съвет на Силистра

Днес на 25 ноември от ще се проведе редовно заседание на Общински съвет-Силистра. То трябва да започне в 9.30 часа. В дневния ред са залегнали 14 точки, като към тях ще бъдат добавени още 5 допълнителни. В основния дневен ред са следните точки:

1. Частична промяна на транспортната схема на община Силистра и откриване на процедура за провеждане на конкурс за разпределение и възлагане на автобусни линии.
Внася: Кметът на общината
2. Авансово превеждане на средства по сметка на фонд за покриване на разходите за приватизация.
Внася: Кметът на общината
3. Отписване на несъбираеми вземания от бивши наематели на общинско имущество за периода до 31.10.2007 г. поради изтекла погасителна давност.
Внася: Кметът на общината
4. Продажба на прилежащо към магазин складово помещение, намиращо се в сутерена на жилищен блок в град Силистра, ул. "Симеон Велики" № 10.
Внася: Кметът на общината
5. Определяне на оценки на общински земи по параграф 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно Наредбата за реда за определяне на цени на земеделски земи.
Внася: Кметът на общината
6. Промени в текстовете на "Раздел ІІІ – Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери и други общински социални услуги" от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги.
Внася: Кметът на общината
7. Допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги.
Внася: Кметът на общината
8. Преминаване на Регионална библиотека "Партений Павлович" – Силистра на делегиран бюджет.
Внася: Кметът на общината
9. Преминаване на Регионален исторически музей – Силистра на делегиран бюджет.
Внася: Кметът на общината
10. Финансово подпомагане на ОФК "Доростол – 2003" във връзка със завършване на есенния дял от първенството и оставане във "Б" Професионална футболна група.
Внася: Кметът на общината
11. Участие на Община Силистра в проектно предложение по ОП "Техническа помощ" за създаване на информационен център.
Внася: Кметът на общината
12. Участие на Община Силистра по Проект "Социално включване" към МТСП, финансиран със заем от Световната банка – Компонент 1 – дейности за предоставяне на интегрирани социални услуги и услуги, свързани с грижи за деца.
Внася: Кметът на общината
13. Намаляване капацитета на ДДЛРГ "Димчо Дебелянов" и разкриване на нова социална услуга.
Внася: Кметът на общината
14. Допълнение на Решение № 1302 по Протокол № 38 от 29.07.2010 година.
Внася: Кметът на общината
15. Изказвания и питания.

Facebook коментари