Четвъртък, 18 Юли 2024 г.

Три нови случая на АЧС при диви прасета в Силистренско, следва птичия грип

На 4.02.2020 г. в заседателната зала на Областна администрация Силистра бе проведено заседание на Областна епизоотична комисия, вкл. с участие на представители на общините Главиница, Дулово, Кайнарджа и Ситово. Областният управител и председател на комисията Ивелин Статев откри заседанието и даде думата на д-р Себахтин Халид – директор на ОДБХ Силистра, за да докладва актуалната обстановка на територията на областта. От казаното от него стана ясно, че при вторично възникнали случаи на АЧС при дива свиня е упомената и област Силистра.

Той уточни, че става въпрос за три положителни проби от стопанство "Зли Дол", което се намира на територията на ДЛС "Каракуз".

И още: привършват съвместните проверки в стопанствата от типа "заден двор" за нерегламентирано отглеждане на домашни свине. Резултатите показват наличието на минимален брой прасета по общини, както следва: Алфатар – 11 бр. в 3 обекта; Главиница – 5 бр. в 1 обект, като предстои проверка на обектите в града; Дулово – 1 бр. в 1 обект, предстои проверка в града и в селата Долец и Овен; Кайнарджа – няма случаи; Силистра – 324 бр. в 4 обекта; Ситово – 4 бр. в 1 обект, като в с. Добротица е съставен акт за установяване на административно нарушение на стопанин за недопускане на проверяващите до обекта, за който има данни, че се укриват прасета, поради което предстои съвместна проверка с ОД на МВР; Тутракан – 2 бр. в 2 обекта. Проверени са общо 113 населени места, остава да се проверят още 5.

Д-р Халид призова представителите на общините да наблюдават с особено внимание стопаните, получили обезщетение за доброволно клане и дезинфекция през 2019 г. Също така, да се актуализират общинските наредби за броя и вида на отглежданите прасета в стопанствата от типа "заден двор", съгласно промените в Наредба 44 за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти (изм. и доп. ДВ. бр.5 от 17 Януари 2020 г.). Г-н Статев допълни, че от страна на ловните дружинки следва да се спазват мерките за дезинфекция при ловните излети.

Д-р Халид запозна присъстващите с текста на заповедта на изпълнителния директор на БАБХ по отношение на заболяването Инфлуенца по птиците. Той предложи Областната епизоотична комисия да вземе следните решения, които бяха гласувани в следния вид:

Кметовете на общини да свикат заседания на общинските епизоотични комисии в срок до средата на месец февруари, на които да бъдат поканени и собствениците на индустриални птицеферми на територията на общината. На заседанията да се набележат конкретни мерки за предотвратяване на проникването на заболяването Инфлуенца по птиците.

Транспортирането на птици да се извършва само когато партидата е съпроводена с изрядни ветеринарномедицински документи за произход и здравословно състояние, съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност. Да не се допуска излизане на домашните птици извън дворовете на стопанствата.

Да се ограничи до минимум възможността за контакт между птици, живеещи в дивата природа и домашни птици. Фуражът, с който се изхранват домашните птици, да се съхранява в закрити помещения.

Собствениците на птицевъдни обекти незабавно да сигнализират обслужващия обекта ветеринарен лекар или кмета на населеното място при отклонение в здравословното състояние на отглежданите птици или при завишена смъртност.

Кметовете и кметските наместници да информират населението, че при откриване на трупове на птици – домашни и диви, следва да сигнализират незабавно ветеринарните органи.

Да се забрани провеждането на изложби и пазари на птици на територията на областта до второ нареждане.

Орнитоложките дружества, ловните организации и държавните горски стопанства да извършват засилен надзор при дивите птици.

Facebook коментари