Вторник, 21 Март 2023 г.

Без такса за детска градина в община Главиница

Премахване на таксата за посещение на детска градина е една от приетите промени в Наредба №11 за определяне и администриране на местни данъци и такси на услугите на територията на община Главиница, разбираме от сайта bnr.bg/. Заседанието на Общинския съвет се проведе вчера. "Демографският срив е факт и за нашата община, като по статистика, разликата между смъртност и раждаемост е около 100 души за всяка година в полза на смъртността. Борбата с демографския срив, разбира се, не би приключила единствено с премахването на таксата за ползване на детска градина, но това е част от мерките, които предприемаме" – каза кметът Неждет Джевдет, внесъл предложението. Направените аналитични сметки за последните две години сочат, че Община Главиница може да си позволи премахването на таксата в интерес на младите семейства, като по този начин се цели осигуряване на равен достъп до образование и обхващането на повече деца в образователната система.

Общинските съветници приеха единодушно отчета за 2019 г. на Програмата за управление на общината за срока на мандата направен от общинския кмет. От нея става ясно, че основната работа е насочена към стабилизирането на финансовото състояние на Общината, инвестиране и развиване на административния капацитет на общинската администрация, изпълнение на капиталовата програма, която е в размер на 1 221 347 лв., както и социално сближаване, образование, култура, спорт и младежки дейности.

В хода на заседанието бяха приети отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за 2019 г., Стратегия за управление и разпореждане с общинска собственост на община Главиница за периода 2019-2023 г., както и Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост.

С два проекта като партньор на СУ "Васил Левски" и ДГ "Св.Св.Кирил и Методий" ще кандидатства Община Главиница към МИГ "Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа" по отворената мярка 3.9. "Уча се, за да сполуча", за които получи съгласие от Общинския съвет.

Кметът Неждет Джевдет е избран за делегат за участие в Общото събрание на Сдружение "Толерантност", а негов заместник ще е председателят на Общинския съвет – Месут Алиш.

Facebook коментари