Неделя, 07 Март 2021 г.

РИОСВ-Русе ще изпълнява нов проект за над 8,5 млн. лева в резервата "Сребърна"

РИОСВ - Русе е бенифициент по нов проект, който се финансира по Оперативна програма Околна среда 2014-2020 г., Приоритетна ос 3 "Натура 2000 и биоразнообразие".

Проектът е с наименование "Управление на сукцесионните процеси и подобряване на качеството на местообитанията на защитени водолюбиви видове във влажната зона в Поддържан резерват "Сребърна", на стойност 8 532373,00 лева, от които 85 % средства на ЕФРР (7252517,05 лв.) и 15% (1279855,95 лв.) национално съфинансиране.

Основните дейности са свързани с изграждане на западен канал, реконструкция и рехабилитация на прилежащи съоръжения, закупуване на специализирана техника за косене на тръстика и отстраняване на тиня, проучване на хранителната база на голям воден бик, зарибяване на езерото Сребърна, поддържащи дейности в пеликанската колония и др.

Срокът за изпълнение на проекта е 48 месеца. Всички предвидени дейности целят подобряване на хидрологичния режим в защитената зона, намаляване задържането на биогенни елементи в езерото и подобрения, свързани с местообитанията на редките видолюбиви птици.
Всички дейности са в съответствие с Националния план за опазване на най-значимите влажни зони в България 2013-2022 г., Актуализирания план за управление на ПР "Сребърна" от 2016 г., Плановете за действие за къдроглавия пеликан (Pelecanus crispus), Голям воден бик (Botaurus stellaris) и Малък корморан (Phalacrocorax pygmeus) и др. стратегически и нормативни документи.

Проектът официално ще бъде представен в град Силистра пред институциите и заинтересованите лица на пресконференция през февруари тази година.

Facebook коментари