Петък, 07 Август 2020 г.

ПГМСС "Н. Й. Вапцаров" в село Средище става на 60 години

В далечната 1959 година в Силистра се основава машинотракторно училище, чийто пръв ръководител е Яким Петков. След две години училището се премества в с. Средище в базата на бившата машинотракторна станция и се управлява от Васил Димитров.Директори в периода 1961-1973 година са Иван Иванов, Атанас Желев, Русан Христов. В това време учениците наброяват от 270 до 300 в общо 9 паралелки. В три и шестмесечни курсове за "тракторист-комбайнер" се обучават младежи, отбили военната си служба. Доброто управление на Русан Христов допринася за утвърждаване името на училището. През 1967 година училището се преобразува от МТУ в ПТУ по МСС. Броят на класовете нараства, създават се нови специалности, увеличава се и персоналът на училището.За учениците са осигурени общежитие и столово хранене. В училището се провежда качествен учебен процес. Обогатява се материалната база, засаждат се много борови дръвчета, декоративни храсти, оформят се алеи и цветни градинки, построен е собствен полигон за обучението по кормилна практика. Развива се разнообразна извънкласна дейност , спечелени са много призове и златни медали от участниците в различните форми. През 1970 година училището разполага с най-съвременна техника. Създаден е и зоокът със сърни, зайци, фазани, токачки и над 30 вида декоративни гълъби. В помощното стопанство се отглеждат свине. От 1973 до 1977 година управлението на училището се поема от Боян Славов. Този период се свързва с преобразуването на ПТУ по МСС в СПТУ по МСС. Подготвят се вече механизатори със средно образование. Петър Хърватев управлява училището най-дълго – 11 години - от 1977 до 1988 година. Под неговото ръководство започва и завършва строежът на пететажното общежитие. В училището се обучават ученици от Силистренско, Толбухинско/Добричко/, Варненско. Продължава обучението в тримесечни и шестмесечни курсове за водачи категория "Т" и за комбайнери. Открива се и нова форма на обучение – вечерна. Съществува помощно стопанство. Отглеждат се прасета, овце, обработва се училищната земя. Учениците провеждат производствената и учебната практика под ръководството на опитни наставници – механизатори в тогавашното ТКЗС. Учебната 1984 година е съпроводена от редица мероприятия, посветени на 25-годишния юбилей на училището. Обзаведен е кабинет по земеделие, изградено е фоайе пред учебната сграда, засадени се овощни дървета и са оформени две овощни градини, построена е и оранжерия. По повод юбилея образователното министерство връчва значки "Отличник на МНП" на ръководството и на учители.От 1988 до 2001 година директори на училището са Иван Пейчев, инж.Димитър Димитров, Ангел Аврониев, Вавилия Лилова, Румяна Стефанова, Белчо Белчев, Коста Иванов и Жорж Василев.От декември 2001 година до сега училището се ръководи от Камен Неделчев.Основната цел в работата на колектива на ПГМСС през тези години е подобряването на качеството и привлекателността на професионалното образование и обучение и постигане на добро равнище на държавните образователни изисквания. Но това се постига бавно и с изключителни усилия от страна на учителите при факта, че около 90 процента от учениците са от рискови и уязвими малцинствени групи, невладеещи добре български език, с които се работи трудно. Трудно се постигат учебни резултати, трудно се разчупват стереотипите, трудно се стимулират и мотивират учениците за редовно присъствие и участие в учебните часове, трудно се преодолява негативното отношение на родителите на децата от малцинствените групи към образованието. Затова през годините колективът търси ефективни решения и мерки за промяна и реформа в цялостния училищен живот, за преминаване към развитие и просперитет на училището. Не се разчита само на делегирания бюджет на училището, а и на участието в национални и европейски програми, за да се създаде една добра учебна среда и да се повиши качеството и привлекателността на образованието.Чрез работата по проекти колективът се опитва да повиши мотивацията на учениците,да провокира интереса им към избраните от тях професии, да повиши практическите им умения, да разреши проблемите , свързани с рисковите групи деца и да обогати материалната база.
Гимназията има реализирани четири проекта по НП "Модернизиране на системата на професионалното образование". Стойността на закупеното оборудване по програмата е в размер на 388 900 лева. През 2014 година чрез проект по НП "Модернизация на материалната база в училище", модул "Подобряване на училищната среда", училището оборудва две работилници за професионално обучение на обща стойност 42 578,79 лева. През последните 5 години от собствени средства гимназията инвестира в модернизиране на базата за професионално образование над 500 000 лева.Спечеленото финансиране по национални програми и използваните собствени приходи дадоха възможност на гимназията да закупи някои основни земеделски машини, уреди и инструменти, което значително подобри учебния процес. ПГМСС има богат опит в организиране на мобилност на ученици с цел обмен на опит и знания в сферата на селското стопанство и автотранспортната техника. През последните години се работи по 7 европейски проекта: 1 по програма "Учене през целия живот" и 6 по програма "Еразъм +" , дейност К1 за мобилност в областта на професионалното образование и обучение с цел практика. По тези проекти 130 ученици са провели практика на реално работно място във водещи фирми в Турция, Полша и Италия. През април-май 2020 година предстои 30 ученици да проведат практика във фирми в Бурса и Ескишехир,/ Турция/, програма «Еразъм+», КД1. Освен за обновяване и модернизиране на материалната на гимназията и за повишаване качеството на обучението настоящите проекти допринасят и за повишаване на адаптивността и конкурентоспособността на учениците от ПГМСС чрез осигуряване на достъп до реална работна среда и доразвиване, задълбочаване и стабилизиране на връзките между професионалната гимназия и местния бизнес. Учениците са мотивирани за по-задълбочено изучаване на учебните предмети от раздела за професионална подготовка. Техните професионални знания, умения и компетенции за работа със съвременните машини, съоръжения и оборудване в собствените учебни условия и в реална работна среда са усъвършенствани. Към днешна дата в ПГМСС "Н. Й. Вапцаров" се обучават около 300 ученици, от които 78 момичета, в дневна, задочна и самостоятелна форма в 12 паралелки в три професионални направления.За учениците е осигурено безплатно столово хранене и извозване до родните места. За тези 18 години с усилията на целия колектив е възстановен авторитетът на училището, направени са подобрения на целия сграден фонд, обогатена е материално-техническата база на гимназията и е повишено качеството на учебния процес. Днес училището разполага с нов учебен корпус, със специализирани кабинети и работилници по земеделска и автотранспортна техника, с 20 МПС- автобуси,микробуси, учебни коли, трактори и служебни автомобили, пълна гама и голям брой нови земеделски машини и прикачен инвентар за обучение по селско стопанство и автотранспортна техника. За добрата подготовка на учениците се грижат 40 служители на трудов договор. В момента в гимназията работят 27 учители, които притежават необходимите образователно-квалификационни степени и професионална квалификация . Около 40% от преподавателските кадри са висококвалифицирани и притежават втора до пета професионално-квалификационна степен. Училището има лицензии за обучение на водачи категории "Ткт", "В", "Твк", "Твк-З", което създава възможност за широкообхватно професионално обучение. Цялата тази дейност води до ръст в успехите на учениците, с които колективът много се гордее.. От 2010 година до сега 9 пъти възпитаници на гимназията отборно са участвали на регионален етап за Северна България на Националното състезание "Млад фермер"и 5 пъти са се класирали за националния кръг, получени са 3 втори места, 1 трето, 1 седмо и 1 осмо място в класиранията. Два пъти са участвали в Националната Панорама на професиите в раздел "Цветарство", на която веднъж отборно са класирани на 1 място, а има и много получени индивидуални награди. Два пъти са се включили в Регионалния етап "Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС". Отборът на училището има 6 участия в Националния поход " По стъпките на Таньо войвода" и всяка година се класира на призови места.Театралната трупа има призово място в Ученическия театрален фестивал " Арлекин".А за изявите и постиженията на фолклорната група на училището " Гордостта на Средище" говорят множеството грамоти, плакети, статуетки, предметни и парични награди. Въпреки малкия ръст на резултатите от учебно-възпитателната работа училището не губи своите позиции и е добре работещо сред професионалните гимназии по селско стопанство.Гордост за всички е, че съществува вече 60 години и е дало образование на над 4000 души.

Facebook коментари