Сряда, 03 Март 2021 г.

Проект за изграждане на 16 социални жилища ще се осъществява в Силистра

Община Силистра и Управляващият орган на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. са подписали договор за осъществяване на проект "Изграждане на социални жилища - Силистра" по Приоритетна ос 1: "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Силистра", съобщиха от Общината.

Проектът е на обща стойност 1 327 866 лева. Планираната продължителност на проекта е 30 месеца. Целта на проекта е да се осигури подходяща социална инфраструктура - съвременни социални жилища за настаняване на уязвими и необлагодетелствани групи от населението чрез предоставяне на подходяща социална инфраструктура и постигне на интеграция на групи в неравностойно положение.

Предвиждат се 16 жилища за настаняване на хора в неравностойно положение и последващи мерки за преквалификация, обучение, здравни грижи на членовете на настанените семейства.

Facebook коментари