Четвъртък, 07 Декември 2023 г.

В Силистра дискутираха изготвянето на Зелена книга

Седем фокус групи на територията на градовете, които са областни центрове, намиращи се по поречието на р. Дунав в България обсъждаха възможностите за развитието си.
Дискусиите се реализират от АДО "Дунав", финансирани по ОП "Добро управление" на ЕС и ЕСФ, като част от проект за формулиране на интегрирана политика. Целта е след приключване на обсъжданията да бъде изготвена Зелена книга – един отворен дискусионен документ, който да включва всички "хоризонтални политики", които да формулират интегрирана политика за пространствено развитие на крайбрежните територии на р. Дунав в сътрудничество между властите и гражданите. Дискутирани бяха проблеми и бариери във всички сфери на обществения живот/ регионално развитие и устройство на територията; засилено използване на р. Дунав като транспортен коридор; опазване на биоразнообразието; културно- историческо наследство и туризъм; стратегическо планиране; работна сила и бизнес развитие; идентифициране на ключови проекти, които да бъдат финансирани в.т.ч. и от публично- частно партньорство; стратегически планирания за развитие на засилено и усъвършенствано развитие на региона/.
Д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра говори за визията на местната власт / в дългосрочен и краткосрочен план/ за развитието не само на град Силистра, но и на региона, а и на регионите по оста Силистра- Лесово при наличие на мост над река Дунав. Това кореспондира с политиката на свързаност на ЕС. Той още веднъж посочи важността на всички видове транспорт, които при експлоатация, биха дали друг облик на града. Д-р Юлиян Найденов отбеляза и подробно отчете усилията на местната администрация за развитието на региона в частта: привличане на крупен инвеститор; представяне и промотиране на Силистра като туристическа дестинация; сътрудничеството между местната власт и бизнеса; промяна в инфраструктурата на града и общината. В дискусията, като говорители по проблемите на общността в силистренско участваха г-жа Станка Лазарова- председател на БТПП- Силистра, инж. Тихомир Борачев- зам.-кмет "Устройство на Територията", г-жа Галина Георгиева – от НПО "За по- добра и красива Силистра", Веселин Андреев от НПО " Дунав мост Силистра- Кълъраш" и др.
По проекта на АДО "Дунав" всички посочени проблеми и бариери, всички идеи и мнения ще бъдат включени в Зелената книга, която ще бъде представена пред заинтересовани страни и власти на различни секторни нива, с цел формирането на интегрирана политика в полза на общностите в регионите по поречието на р. Дунав- уточни на финала на събитието Мария Цанкова – изп. директор на Асоциацията.

Facebook коментари