Събота, 10 Декември 2022 г.

ОИЦ-Силистра представи актуални процедури по ОПОС, свързани с екологична мрежа НАТУРА 2000

Областен информационен център – Силистра (ОИЦ) проведе информационнa срещa в гр.Силистра за представяне на актуални процедури по ОП "Околна среда" 2014-2020.
Пред представители на Община Силистра, неправителствени организации и заинтересовани граждани, експертите от ОИЦ-Силистра разясниха условията за кандидатстване по следните две процедури:
1. Процедура "Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България"
Целта на процедурата е изграждане, развитие и поддържане на споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България, чрез планиране и провеждане на 25 регионални информационни кампании.
По процедурата ще бъдат финансирани общо 25 регионални кампании – една информационна кампания в един регион (една от 28-те административни области на страната по смисъла на Закона за административно-териториалното устройство на Република България), за територия, която попада в защитена зона/защитени зони от мрежата Натура 2000). Един кандидат може да подаде проектно предложение само за една регионална информационна кампания.
Допустими кандидати са: структури/звена в структурата на МОСВ и МЗХГ (ИАГ и нейните структури), отговорни за формиране, прилагане и изпълнение на политиката в областта на Натура 2000 за подобряване на природозащитното състояние на видове и природни местообитания, юридически лица с нестопанска цел, общини и научни институти. Партньорството е допустимо, но не е задължително.
Максималният размер на БФП за проект е 71 400 лв. По процедурата могат да се предоставят до 100% от максималния размер на допустимите разходи.
Максималният срок за изпълнение на проект е 36 месеца, но не по-късно от 31 декември 2023 г.
Крайният срок за подаване на проектните предложения е 27.01.2020 г., 17:30 часа.
2. Процедура "Изготвяне/актуализиране на планове за действие за видове" – ПРЕДСТОИ ОБЯВЯВАНЕ
Целта на процедурата е определяне на възстановителни, поддържащи и други природозащитни мерки за целеви видове от мрежата Натура 2000 за период от 10 години.
Дейностите, които са допустими за финансиране по настоящата процедура, са в изпълнение на мярка 20 "Разработване/актуализиране на планове за действие за приоритетни видове" от Националната приоритетна рамка за действие за Натура 2000.
Допустими кандидати са юридически лица с нестопанска цел, структури на МЗХГ - Изпълнителна агенция по горите и нейните структури; общини, структури на МОСВ, с изключение на дирекция "Национална служба за защита на природата".
Общият размер на безвъзмездна финансова помощ (БФП) за всички одобрени проектни предложения е до 3 912 000 лв. (три милиона деветстотин и дванадесет хиляди лева). Максималният размер на БФП за проект по процедурата е 100 000 лв. за проект за план за действие за растителен вид/растителни видове и 300 000 лв. за проект за план за животински вид/видове.

Facebook коментари