Петък, 28 Февруари 2020 г.

Първа копка на европейски проект в Силистра

Днес, 27 септември 2019 год., се проведе церемония "Първа копка" за стартиране на строително – монтажните и ремонтни работи на обектите на интервенция по проект "Осигуряване на ефективна инфраструктура за подкрепа на процеса за деинституционализация на грижите за деца – Силистра" с Договор № BG16RFOP001-5.001-0039-С02 по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020.
За да представи проекта на събитието присъстваха д-р Мирослав Тодоров, изпълняващ длъжността Кмет на Община Силистра, представители на фирмите изпълнители и проектанти, екипът на проекта, представители на медиите, експерти от общината и други.

Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 1 276 486,00 лв, като съфинансирането от Европейския фонд за Регионално развитие е 1 085 013,10 лв, а националното съфинансиране в размер на 191 472,90 лв. Предвидената подкрепа по оперативната програма ще осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид резидентни и съпътстващи услуги за деца и младежи, включително за децата с увреждания и с тежки множествени увреждания и осигуряване на достъп до социални услуги.

Проектът "Осигуряване на ефективна инфраструктура за подкрепа на процеса за деинституционализация на грижите за деца – Силистра" се изпълнява по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020г., Приоритетна оc 5 "Регионална социална инфраструктура".

Facebook коментари