Събота, 15 Август 2020 г.

Камарата на строителите в Силистра с нов председател

На 17 септември ОП на КСБ – Силистра, се е провело Общо отчетноизборно събрание, информираха от камарата. Гости на събитието са били инж. Христо Димитров, зам.- председател на УС на КСБ и председател на ОП на КСБ – Варна, инж. Емил Гигов, главен експерт по високо строителство и метални конструкции в дирекция АСПКМ, и Зорница Александрова, главен експерт СДУС. Присъствали са 20 членове на ОП на КСБ от 45 редовни. Събранието протекло по приетия дневен ред, като негов председател е бил инж. Димо Мирчев, председател и на ОП Силистра. Той запознал присъстващите с отчета за дейността на председателя и на ОблС. През изминалата година са проведени четири общи събрания на членовете и две заседания. Представените документи са били приети с пълно мнозинство. По отчета за изпълнение плана за приходи и разходи на ОП е било отправено предложение за изразходване на повече средства за организиране на работни срещи и обучения. Председателят на Контролния съвет инж. Ангел Трендафилов е представил доклада на КС за отчетния период. С пълно единодушие са били приети отчетът за дейността и докладът на Контролния съвет. Събранието гласувало освобождаването на КС от отговорност за отчетния период. След направено тайно гласуване за председател на ОП на КСБ – Силистра, бе избран инж. Ивелин Лозев, представляващ "Стройпроект" ООД. Избрани са и нови членове на ОблС и КС.

Facebook коментари