Сряда, 28 Октомври 2020 г.

Готова е областната стратегия за развитие на социалните услуги

Областният съвет за регионално развитие, под председателството на областния управител д-р Владимир Янков утвърди днес ( 12 ноември 2010 г.) Областната стратегия за развитие на социалните услуги (2011-2015) като неразделна част от актуализираната стратегия за развитие на област Силистра, информираха от област Силистра.
Стратегията определя областната рамка и параметрите на социалните услуги във всяка от общините на територията на областта. В географско отношение тя покрива седемте общини на територията на област Силистра и обръща специално внимание на малките изолирани населени места, където живеят малобройни рискови групи. Планираните услуги и мерки за социално включване ще се изпълняват на територията на цялата област през следващите пет години (2011 – 2015 г.)
Планирането е осъществено с подкрепата на областна администрация Силистра с активното съдействие на местните власти в Силистра, Тутракан, Главиница, Дулово, Ситово, Алфатар и Кайнарджа, дирекциите "Социално подпомагане" от област Силистра
Стратегията за развитие на социалните услуги е разработена на основата на изводите и препоръките от проведено проучване в периода април-октомври 2010 г. Тя обхваща мерки и услуги, които са необходими за осъществяване на ефективна политика за подкрепа на хората и групите в риск в областта, в съответствие с техните реални потребности и съвременни стандарти. За тази цел, стратегията обхваща не само социални услуги и мерки, но и интегрирани политики, съществуващите ресурси на секторите "Образование", "Здравеопазване" и Политика за включване на пазара на труда".
Избраните приоритетни направления за съдържанието на социалните услуги включват: Превенция за деца и семейства в риск и деинституционализация на грижите за деца; Самотно живеещи стари хора и хора в риск, Възрастни хора с увреждания, Развитие на човешките ресурси.
Приоритетните целеви групи, към които са насочени социалните услуги и мерки за социално включване в област Силистра са: Деца, изоставени на ниво Родилен дом; Деца, отглеждани в специализирани институции; Деца с увреждания, които се отглеждат в семейна среда; Деца необхванати, нередовно посещаващи, в риск от отпадане и отпаднали от училище; Деца, жертви на насилие и трафик; Деца, настанени при близки и роднини; Деца с проблемно поведение; Уязвими семейства с деца в риск; Стари хора, настанени в специализирани институции; Самотноживеещи стари хора; Възрастни хора с увреждания; Социално слаби лица и семейства, многодетни семейства и самотни родители; Хора с основно и по-ниско образование; Етнически общности в неравностойно положение
Освен сега съществуващите звена и дейности, в социалната стратегия са предвидени и нови, сред които
- изграждане на 4 нови центъра за обществена подкрепа ( в Дулово, Главиница, Кайнарджа и Тутракан) с общ капацитет 270 души.
- създаване на Звено "Майка и бебе" за бременни жени и майки в риск.
- създаване на Областен център по приемна грижа,
- създаване на Център за деца с поведенчески проблеми,
- създаване на Център за заместваща седмична грижа за деца и младежи с увреждани;
- създаване на два нови дневни центъра за деца с увреждания – в градовете Дулово и Тутракан, с капацитет 20 места всеки;
- трансформиране на Защитено жилище за младежи, напускащи Дома за деца, лишени от родителски грижи (ДДЛРГ) в Наблюдавано жилище за младежи, напускащи ДДЛРГ, с капацитет 8 души;
- разкриване на 6 нови Центъра за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) за възрастни хора в различните общини;
- разкриване на Център за временно настаняване на лица в риск, останали без дом;
- създаване на 1 хоспис - за хора в тежко здравословно състояние, нуждаещи се от палиативни грижи;
Дейностите, заложени в Социалната стратегия имат за цел и да се подобрят условията за самостоятелен живот в домашна среда на хората с увреждания, чрез предлагане на услугата "Домашен социален патронаж", "Обществена трапезария", "Личен и Социален асистент" във всички общини на Област Силистра...
За финансовото обезпечаване на дейностите по предоставяне на социалните услуги в област Силистра, предвидени в Стратегията за периода 2010 – 2015 г., са необходими средства в размер на 78 125 927 лв (седемдесет и осем милиона стодвадесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем лева). От тях, над 67 млн. лв. са за държавно делегирани дейности, близо 9 млн.лв. - за местни дейности и малко над 1 млн. и 700 хил. лв. (един милион и седемстотин хиляди лева) – за капиталови разходи.

Facebook коментари