Понеделник, 15 Юли 2024 г.

Решение на Административен съд остави община Силистра без такса битови отпадъци

С решение № 66 от 18.10.2010г. Административен съд-Силистра отмени чл.15, ал.3 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Силистра, приета от Общински съвет Силистра, като незаконосъобразна. С това решение съда остави общината без такса битови отпадъци, защото в тази алинея се определяха размера на промилите на таксата върху данъчните оценки на имотите на физически и юридически лица.
Делото бе образувано по жалба на ЗММ"СТОМАНА" АД, гр. Силистра, с която се оспорва текст от Наредбата, а именно чл.15,ал.3. Жалбоподателят твърди, че незаконността на обжалваната норма от Наредбата ,се състои в нарушение на чл.67, ал.1 и 2 от ЗМДТ/ Закона за местните данъци и такси /,и поради това, че обжалваната норма противоречи на закона, следва да се отмени като незаконосъобразно .
Липсата на изложени съображения от страна на общинския съвет за прилагане на другия начин за определяне на таксата за битови отпадъци – съответните промили върху данъчната оценка на съответния имот, а не определено в левове според количеството на битовите отпадъци. Липсата на такива съображения прави обжалваната правна норма незаконосъобразна според съдът.
Фирмите да заплащат само такса на тон отпадък, депониран в депото за отпадъци от нежилищни имоти за 2011 година. Предложението бе обсъдено, във вторник на 9 ноември, на среща между община Силистра и представители на силистренския бизнес. От общинска администрация представиха проект за промени в Наредбата, която ще бъде внесена на следващо заседание на Общински съвет. Гражданите се предвижда да продължават заплащат по 3%о върху данъчната оценка.

Facebook коментари