Понеделник, 04 Март 2024 г.

Санират шест блока в Силистра за над 1 600 000 лева

Вчера в сградата на община Силистра, на встъпителната пресконференция ръководителят на проекта инж. Весела Тодорова - директор дирекция "Устройство на територията", представи екипа на проекта, целите, дейностите за изпълнение и проведените процедури за избор на изпълнители: Изпълнение на инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и строително ремонтни работи; Извършване на оценка за съответствие на работните проекти и упражняване на независим строителен надзор; Извършване на независим финансов одит; Информация и комуникация.

Проектът обхваща следните обекти на интервенция:

Многофамилна жилищна сграда на ул. "Симеон Велики" №4
Многофамилна жилищна сграда на ул. "Симеон Велики" №6
Многофамилна жилищна сграда на ул. "Симеон Велики" №8
Многофамилна жилищна сграда на ул. "Симеон Велики" №15
Многофамилна жилищна сграда на ул. "Христо Ботев" №6
Многофамилна жилищна сграда на ул. "Добрич" №35

Основната цел на проекта "Енергийна ефективност за чист въздух в гр. Силистра" по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., е да се повиши енергийната ефективност в посочения списък от жилищни сгради, съгласно Доклади от обследване за енергийна ефективност и да се достигне най-малко клас на енергопотребеление "С" в шестте многофамилни сгради и стойността на проекта надхвърля 1 милион и 609 хиляди лева.

Проектът "Енергийна ефективност за чист въздух в гр. Силистра" се изпълнява по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020г., Приоритетна оc 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие", Процедура: BG16RFOP001-1.001-039 "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020".

Facebook коментари