Неделя, 08 Декември 2019 г.

КЗК: Сделката между "Пътперфект-Т" и "Пътстрой" засилва пазарните им позиции

Комисията на защита на конкуренцията разреши концентрацията между предприятия, която ще се осъществи чрез придобиване на пряк едноличен контрол от страна на "Пътперфект-Т" ЕАД върху "Пътстрой" АД, съобщиха от регулатора.

По данни от уведомлението чрез осъществяване на нотифицираната сделка "Пътперфект-Т" ЕАД възнамерява да постигне положителен икономически ефект, като разшири собственото си техническо оборудване чрез придобиването на нова и съществуваща специализирана тежка механизация, машини и автомобили за превантивно и текущо поддържане, собственост на "Пътстрой" АД.

Купувачът планира да запази дейността на "Пътстрой" АД в условията на конкурентна среда.

"Пътперфект-Т" ЕАД е еднолично акционерно дружество, с адрес на управление в Силистра. То е с предмет на дейност: ниско, високо и хидротехническо строителство, ремонт и поддържане на пътища; изграждане и ремонт на водоснабдителни и канализационни системи, както и всички други елементи на техническата инфраструктура и транспортна и авторемонтна дейност.

Регистрираният капитал е 7 000 000 лв. разпределен в 700 000 обикновени, поименни безналични, с право на глас, с номинална стойност от 10 лева всяка. Дружеството се представлява и управлява от Ж. Друмев.

"Пътстрой" АД също е от Силистра. То е специализирано в проектиране, строителство, ремонт и поддържане на пътища на националната и местната пътна мрежа, изпълнение на всякакъв вид земни работи, проектиране, изпълнение и поддържане на обекти от ниското строителство, канализационни комуникации, пътни съоръжения и други. В предмета му на дейност влизат още производство и търговия с инертни материали, асфалтобетонови смеси, бетонови изделия и други, лабораторни изпитвания на строителни материали и други.

Дружеството е с капитал от 230 800 лв. разпределен в 230 800 обикновени поименни безналични, с право на глас акции с номинална стойност от 1 лев всяка и се представлява и управлява от Д. Мирчев.

"Пътперфект-Т" ЕАД е под едноличния контрол на "Пътинженерингстрой-Т". Акционерната структура на "Пътстрой" АД е раздробена и разпределена сред 35 физически лица, като нито едно от тях не притежава дял, равен или по-голям от 50 на сто.

Предвид изложеното в анализа , КЗК приема, че в конкретния казус върху "Пътстрой" АД се упражнява съвместен контрол на фактическа основа от страна на П. Лазаров, Д. Мирчев и М. Мирчев.

В икономическата група на "Пътперфект-Т" ЕАД има пет дружества.

"Пътстрой" АД осъществява контрол върху "Пътстроймонтаж" ООД - Силистра. Дружеството се управлява и представлява от Д. Мирчев. Капиталът му е 622 200 лв., като 98.84% се притежава от "Пътстрой" АД.

През февруари тази година са сключени тринадесет предварителни договора за покупко-продажба на 199 881 броя акции с право на глас от капитала на "Пътстрой" АД. Договорите са сключени между П. Лазаров, Д. Мирчев, М.Мирчев, Т. Йорданов, С. Хараланова, Р. Петкова, П. Николов, Н. Георгиев, Й.Димитрова, Й. Пенев, И. Иванова, Д. Радев, Д. Георгиева, Г. Чернева и А. Моллов (в качеството им на продавачи) и "Пътперфект-Т" ЕАД ( в качеството му на купувач).

Съгласно тези договори, окончателните такива ще се сключат при условие, че бъде получено разрешение за концентрацията от регулатора. Такова вече е получено на 16 май.
Комисията е изискала становища относно ефекта на сделката върху конкуренцията на пазарите, на които тя ще окаже въздействие, от Министерство на енергетиката, Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ), общините Алфатар, Силистра и Тутракан и от основните конкуренти на участниците в концентрацията, посочени в уведомлението: "Трейс Груп Холд" АД, "Хидрострой" АД, "Автомагистрали-Черно море" АД и "Инжстройинженеринг" ЕООД.

Съгласно предоставеното становище от Агенция "Пътна инфраструктура" след осъществяване на концентрацията е възможно обединената група да оферира по-ниска цена, както и да представи техническо предложение, което в максимална степен отговаря на изискванията на възложителя, предвид увеличения финансов, човешки и технически капацитет на групата.

От Община Силистра считат, че нотифицираната концентрация няма да окаже отрицателен ефект върху условията на пазара в община Силистра, нито ще ограничи достъпа на участници до обществените поръчки за строително-ремонтни/асфалтови дейности, възложени от същата.

Община Алфатар е на мнение, че участниците в концентрацията не биха били в състояние и не биха имали стимула да променят своята търговска политика в положителна посока след осъществяване на концентрацията. Планираната сделка би могла да доведе до господстващо положение на територията на област Силистра. Същевременно се посочва, че тъй като при възлагането на обществени поръчки няма ограничение на териториален принцип, а изискванията към кандидатите са по отношение финансов, технически и професионален капацитет, то групата на "Пътперфект-Т" ЕАД не би имала предимство при участие в процедури по възлагане. Община Алфатар счита, че пазарното присъствие на обединената група след осъществяване на сделката ще се увеличи в Северен Централен и Североизточен регион на страната. До момента утвърден в последните 10 години изпълнител на пазара на пътно строителство в общината е "Пътстроймонтаж" ООД, докато "Пътперфект-Т" ЕАД не е изпълнявало строителни/ремонти дейности, възложени от общината.

От "Трейс Груп Холд" АД считат, че сделката няма да окаже съществено влияние върху засегнатите пазари, включително върху конкуренцията. Становището на дружеството се основава на относително ниския пазарен дял, който двете дружества (заедно и поотделно) притежават на съответните пазари. Същевременно, с оглед обстоятелството, че двете дружества, участници в концентрацията, ще обединят ресурсите и активите си, "Трейс Груп Холд" АД е на мнение, че "Пътперфект-Т" ЕАД ще има по-голямо предимство при участие в процедури по търгови проекти/обществени поръчки и при продажба на инертни материали спрямо участниците на пазара.

"Автомагистрали-черно море" АД не изразява становище по сделката.

"Пътперфект-Т" е подало оферта по обособена позиция № 5 - ОПУ Силистра, в обществените поръчки за поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища за следващите пет години. По обособена позиция № 3 - ОПУ Търговище, има оферта пък от "Пътинженерингстрой - Т" ЕАД.

информация: www.banker.bg

Facebook коментари