Четвъртък, 18 Юли 2024 г.

Близо 500 са постъпилите на работа безработни от областта през април

През АПРИЛ постъпилите на работа регистрирани безработни от област Силистра са 485. Започналите работа безработни без квалификация са 189, с работническа професия - 201, а специалистите със средно специално и висше образование - 95. Близо половината от устроените на работа са жени, а младежите до 29 години са 90. Заетост е осигурена на 59 продължително безработни, както и на 35 безработни с намалена трудоспособност от областта.
Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазар на 298 безработни. С посредничеството на бюрата по труда други 53 безработни от областта са наети по мерки, програми за заетост и схеми по Оперативната програма «Развитие на човешките ресурси».
Общо обявените през април свободни работни места от работодатели на територията на област Силистра са 391.
През месеца търсенето на работна сила в реалната икономика се изразява в заявените общо 343 места в бюрата по труда. В зависимост от икономическите дейности най-много свободни работни места са заявени от селското стопанство (66), преработващата промишленост (30), търговията (28), строителството (19), държавното управление (13) и др.
По мерки, програми за заетост и схеми по ОП РЧР в бюрата по труда в област Силистра през април са заявени 48 работни места.
Към края на април в трите бюра по труда в област Силистра – Силистра, Тутракан и Дулово, регистрираните безработни са 5086. Техният брой намалява с 325 в сравнение с края на март. Като търсещи работа лица са регистрирани и 208 заети, 46 учащи и 104 пенсионери.
Равнището на безработица за област Силистра, е 11,2%, при 11,9% през предходния месец. /В сравнение с април 2018 г. равнището на безработица е по-ниско с 1,4 процентни пункта./ На база административната статистика на Агенцията по заетостта равнището на регистрираната безработица за страната за април 2019 г. е 5,6 на сто, изчислено като дял на регистрираните в бюрата по труда безработни лица към икономически активните лица на 15–64 години, установени при Преброяване 2011.
• По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Кайнарджа – 34,9% /544 безработни лица/, следват общините Главиница - 25,8% /861/, Ситово – 19,1% /288/, Алфатар – 20,3% /201/, Дулово – 15,1% /1457/, Тутракан – 7,9% /413/, и най-ниско в община Силистра – 5,7% /1322/.
Продължително безработните лица (с престой на борсата над 1 година) към края на март са 2215 (43%) от всички регистрирани безработни в областта. От тях без специалност са над 73 на сто, а тези с основно и по-ниско образование са 71%.
По професионален признак регистрираните безработни са: без специалност – 62%, с работнически професии – 26%, специалисти – 12%.
Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование - 56%, хората със средно образование са 36%, а висшистите – 7%.
Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 45% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 43%, а младежите до 29 години – 13%.
От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 396.

Facebook коментари