Сряда, 21 Август 2019 г.

"Фазерлес" предлага 50 стотинки брутен дивидент за 2018 година

Съветът на директорите на "Фазерлес" АД гр. Силистра предлага 0,5 лв. брутен дивидент на акция за 2018 г., показва поканата за общо събрание на акционерите за 14 юни 2019 г., публикувана чрез БФБ АД.

За 2017 г. нямаше дивидент, за 2016 г. беше също 0,5 лв., а преди това е бил в различни години между 0,2 лв. и 2 лв. за акция.

За дивидент за 2018 г. се предлагат общо 257 500 лв., като печалбата за тази година е 74 882 лв., поради което за дивидент ще се ползва и част от неразпределената печалба от минали години в размер на 1,19 млн. лв.

"Фазерлес" АД може да си позволи този дивидент, защото паричните му наличности към 31 март 2019 г. са 4,17 млн. лв.

В същото време от Съвета на директорите заявяват: "Икономическата ситуация, в която работим в твърде сложна и непредвидима. През последните години преминахме през много периоди на приливи и отливи. Увеличените цени на основната суровина и електроенергията сериозно влияят върху себестойността. При такава ситуация е нормално, да запазим резерви, които можем да ползваме при нужда. Освен това в бизнес плана на дружеството за 2019 г. е предвидена инвестиционна програма, в която част от задачите все още не са окончателно остойностени".

Акционерите ще гласуват и редица промени в устава, които касаят процедурите за обратно изкупуване на акции, увеличение на капитала и възнаграждението на директорите. Няма обаче конкретно предложение за обратно изкупуване или увеличение на капитала. Обратно изкупуване на собствени акции е на теория възможно, защото "Фазерлес" АД има 4 млн. лв. парични средства, което е сериозна сума при текущата пазарна капитализация от 10,6 млн. лв. Собственият капитал на компанията пък е 21,7 млн. лв. към 31 март 2019 г.

Основните активи са "имоти, машини и съоръжения" за 9,3 млн. лв., материални запаси за 4 млн. лв., вземания за 2,9 млн. лв., финансови активи за 2,65 млн. лв. и парични средства за 4,2 млн. лв. Текущите и нетекущите пасиви са за 1,33 млн. лв.

Продажбите на дружеството за фазер (дървесно-влакнести плочи или шперплат) обаче сочат надолу. Има спад с 15,2% на годишна база до 2,37 млн. лв. за първото тримесечие на 2019 г. Нетната загуба нараства до 326 хил. лв. за първото тримесечие на 2019 г., спрямо загуба от 142 хил. лв. за същия период на 2018 г.

Разходите за възнаграждения намаляват с 5,6% на годишна база до 624 хил. лв. за първото тримесечие на 2019 г.

Акциите на "Фазерлес" АД поевтиняват с 10,43% в последните 12 месеца до 20,6 лв. за акция и 10,61 млн. лв. пазарна капитализация.

информация на https://www.investor.bg

Facebook коментари