Четвъртък, 18 Юли 2024 г.

Заседава Регионалния съвет за развитие на Северен централен район

На 23-ти април 2019 г., в Областна администрация Русе се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Северен централен район (СЦР), в което взе участие областният управител на Силистра Ивелин Статев.

Настоящото заседание се свика и откри от областния управител на област Русе и председател на РСР на СЦР на основание чл. 52, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие Галин Григоров.

На заседанието бяха представени и обсъдени Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика (ЗПССИ), приет от Народното събрание на 18.10.2018 г., както и Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019 – 2030 г.).

Членовете на РСР бяха запознати с новите Методически насоки за разработване и прилагане Общинските планове за развитие, а също и с Интегрирания план за градско възстановяване и развитие за периода 2021 – 2027 г.

Представена бе и информация от Областния информационен център в Русе за реализирани значими проекти на територията на областта, финансирани чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове в периода 2014 – 2019 година.

В заседанието взеха участие заместник-министърът на труда и социалната политика д-р Султанка Петрова, представители на министерства, областните управители на областите от Северен централен район, заместник областният управител на област Русе Свилен Иванов, председателят на Държавна агенция "Безопасност по пътищата" Малина Крумова, представители на общините от областите в Северен централен район, на организациите на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище.

Facebook коментари