Петък, 03 Декември 2021 г.

Населението на област Силистра падна под 110 хиляди души

Към 31 декември 2018 г. населението на област Силистра е 109 271 души (през миналата година към същата дата са били 110 562 души, а преди десет години през 2008 година - 129 121 души), което представлява 1.6% от населението на страната и нарежда областта на 25-то място по брой на населението непосредствено след област Търговище (111 597) и преди областите Габрово (108 404 души) и Смолян (105 421 души), съобщват от НСИ. В сравнение с 2017 г. населението на областта намалява с 1 291 души, или с 1.2%.
Мъжете са 53 464 (48.9%), а жените - 55 807 (51.1%), или на 1 000 мъже се падат 1 044 жени.
Както в страната, така и в област Силистра, продължава процесът на остаряване на населението, който се изразява в увеличаване на дела на населението на 65 и повече навършени години. В края на 2018 г. лицата на 65 и повече навършени години са 26 234, или 24.0% от населението на областта. В сравнение с 2017 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.3 процентни пункта.
В област Силистра процесът на остаряване е по-силно изразен сред жените отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 27.5%, а на мъжете - 20.4%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея по-ниската средна продължителност на живота при тях.
Делът на лицата на 65 и повече навършени години е най-висок в общините Алфатар (31.5%), Ситово (27.8%) и Тутракан (27.5%). В общините Главиница и Силистра този дял също е над 20.0% (съответно 24.4 и 25.9%). Най-нисък е делът на възрастното население в община Кайнарджа - 13.3% и община Дулово - 19.6%.
Към 31.12.2018 г. децата до 15 години са 14 972, или 13.7% от общия брой на населението на областта. Спрямо 2017 г. този дял остава непроменен.
Към 31.12.2018 г. общият коефициент на възрастова зависимост е 60.5%, или на всяко лице в зависимите възрасти (под 15 и над 65 години) се падат под две лица в активна възраст. За сравнение, през 2008 и 2017 г. този коефициент е бил съответно 45.1 и 59.7%.
Остаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която в края на 2018 г. достига 45.4 години.
Процесът на остаряване се проявява както в селата, така и в градовете, като в градовете средната възраст на населението е 46.4 години, а в селата - 44.6 години.
Тенденцията на остаряване на населението води до промени и в неговата основна възрастова структура - под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както остаряването на населението, така и законодателните промени при определянето на възрастовите граници на населението при пенсиониране. За 2018 г. тези граници за населението в трудоспособна възраст са: до навършването на 61 години и 2 месеца за жените и 64 години и 1 месец за мъжете.
Населението в трудоспособна възраст към 31.12.2018 г. е 62 898 души, или 57.6% от цялото население в област Силистра, като мъжете са 33 555, а жените - 29 343. Броят на трудоспособното население намалява с близо хиляда души, или с 1.6% през 2018 г. спрямо предходната година.
Към края на 2018 г. над трудоспособна възраст са 30 336 души, или 27.8%, а под трудоспособна възраст - 16 037 души, или 14.7% от населението на областта.
Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира чрез коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15 - 19 години) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60 - 64 години). Към 31.12.2018 г. това съотношение за страната е 66, а за област Силистра - 63. За сравнение, през 2001 г. в областта всеки 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, са били замествани от 109 млади хора.

Facebook коментари