Сряда, 25 Май 2022 г.

Общинския съвет в Силистра проведе своето редовно месечно заседание

Днес се състоя 48-мото редовно заседание на общинските съветници на Община Силистра. Дневният ред се състои от 14 точки, като в началото на заседанието г-жа Денка Михайлова – ЗА кмет на Община Силистра със Заповед №580 от 26.03.2019г., внесе допълнителна докладна записка за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите в Община Силистра. Д-р Мария Димитрова – председател на Общински съвет Силистра също внесе за гласуване допълнителна докладна за промяна в месечната такса за ползване на покрит плувен басейн от плувците ветерани при ПК "ДОРОСТОЛ МАСТЪРС" гр. Силистра/ ПК "Доростол" гр. Силистра.
Заседанието се проведе с кворум от 26 души. Всички докладни записки от дневния ред и решенията към тях бяха приети, както и допълнително внесените две. Общинските съветници одобриха доклад на Балансова комисия 2019 г., за приемане на годишните финансови отчети на търговските дружества, където Община Силистра е едноличен собственик на капитала по приключването към 31.12.2018 г., разпределяне на печалбата и освобождаване от отговорност за 2018 г. на управителите и контрольорите на дружествата. Те приеха решение за изменение на Решение № 985, прието с Протокол № 47 от 28.02.2019 г. на Общински съвет – Силистра, относно разпределение на средства от бюджета на Община Силистра за 2019 г. по Наредбата за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на спортните клубове, както и списък на общинския жилищен фонд за 2019 г. Съветниците одобриха отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2018 г., както и утвърждаване и допълване на списък с имоти – частна общинска собственост, които подлежат на застраховане. Бе разрешено учредяване на безвъзмездно право на ползване на "Районна лекарска колегия на Български лекарски съюз - Силистра" и отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг, и разпореждане с имот – частна общинска собственост в с. Айдемир, ул. " Чумерна".
Общинските съветници дадоха своето съгласие за кандидатстване на Община Силистра с проектно предложение към Фонд "Социална закрила" за модернизация на съществуваща материална база за предоставяне на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства, и за приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от община Силистра /2019-2020 г./, както и за приемане Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от община Силистра за 2019 г. Те одобриха техническа спецификация за проектиране и допускане изработване на специализирана кадастрална карта и "Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация /ПР/ на Централна градска част /ЦГЧ/ на гр. Силистра, община Силистра – I етап.

Facebook коментари