Сряда, 25 Май 2022 г.

Проведе се редовно заседание на Общински съвет - Силистра

Днес в Силистра се проведе редовно заседание на местния Общински съвет. В началото на заседанието председателят на Общински съвет - Силистра д-р Мария Димитрова, представи очарователни гости – децата от подготвителна група "Пеещо щурче" на ДГ "Роза", гр. Силистра. По повод първи март – деня на Баба Марта, малчуганите поздравиха присъстващите с песни и стихотворения. Всички общински съветници получиха за подарък изработени от децата мартенички. Д-р Димитрова също дари "щурчетата" с мартенички от името на Общински съвет и една голяма мартеница за групата им, изработена лично от г-жа Иванка Ташкова – Зам.-председател на ОбС.
Общинският съветник и директор на СУ "Н. Й. Вапцаров" – Силистра – г-н Калоян Нейков, представи пред колегите си инициативата на училището "Мартеничка с кауза", за събиране на средства в помощ на дете в нужда, която се реализира от вчера. Общински съвет Силистра още вчера е заявил своята подкрепа с откупка на 400 броя мартеници, които да бъдат подарени на възрастни хора от домовете за стари хора на територията на общината. В почивката на заседанието всички съветници подкрепиха благородното дето.
С кворум от 27 души протече днешната сесия на съветниците. Дневният ред на заседанието бе приет заедно с три допълнителни докладни записки, внесени от д-р Юлиян Найденов – Кмет на Община Силистра и д-р Здравко Горанов – общински съветник и председател на постоянната комисия по здравеопазване и социална политика.
Съветниците одобриха: актуализиране на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища; разпределение на средства от бюджета на Община Силистра за 2019 година по Наредбата за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на спортните клубове; Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на град Силистра; Отчет за дейността на Обществения съвет по социално подпомагане и услуги за 2018 година и План за работата на Съвета през 2019 година; Отчета за дейността на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2018 г; отпускането на финансова помощ на децата от мажоретен състав "Слънчица", от Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий", в размер на 1 000 (хиляда) лева, за участие в международен фестивал "Вълшебен свят", гр. Хасково; прекратяване на съсобственост на имот в гр. Силистра чрез продажба частта на общината; разпореждане с имоти - частна общинска собственост в с. Срацимир; Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг; Одобрение на проект за финансово подпомагане на ремонт на физкултурен салон в ОбУ "Св. Климент Охридски" с. Професор Иширково, община Силистра по програма на Министерството на младежта и спорта; Издаване на запис на заповед от община Силистра в полза на Администрацията на Министерския съвет, Управляващ орган на оперативна програма "Добро управление" - дирекция "Добро управление", обезпечаващ авансово плащане по изпълнение проект "Функциониране на Областен информационен център - Силистра"; "Подробен устройствен план /ПУП/ –План схема /ПС/ за обект: газоразпределителна мрежа на гр.Силистра, община Силистра"; задание за проектиране и допускане изработване на "Подробен устройствен план /ПУП/ –План за застрояване /ПЗ/ за поземлени имоти /ПИ/; предоставяне на свободни общински пасища и мери за стопанската 2019-2020 година и списъците на имотите за общи и индивидуално ползване, годишния план за паша и определяне на правила за ползване на общински пасища и мери; отпускане на финансови средства за участие на състезатели от ВК "Елит" в Национално първенство.
Съветниците отложиха ДЗ за дарение на жилищен имот – общинска собственост в гр. Силистра. Те приеха "Правилник за устройството и дейността на Общински фонд "Здраве" на Община Силистра". За председател на комисията на Общински фонд "Здраве" бе избрана д-р Мария Димитрова. Секретар е г-жа Мирослава Моллова – главен експерт "СИРЛНП" в общинска администрация и членове: общинските съветници г-н Ивелин Неделчев, д-р Здравко Горанов и г-жа Дияна Денева; г-жа Денка Михайлова – зам.-кмет "Хуманитарни дейности" и г-н Мирослав Калинов – директор дирекция "Финанси".
Общинските съветници дадоха мандат на кмета на Община Силистра д-р Юлиян Найденов като представител на общината в заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК. За негов заместник при невъзможност да присъства бе избрана д-р Мария Димитрова.

Facebook коментари