Сряда, 17 Юли 2019 г.

Близо 300 са постъпилите на работа безработни в областта през ноември

През НОЕМВРИ постъпилите на работа регистрирани безработни от област Силистра са 297, което сравнение със същия месец на м.г. е с 28 повече. Започналите работа безработни без квалификация са 123, с работническа професия - 99, а специалистите със средно специално и висше образование - 75. Половината от устроените на работа са жени, а младежите до 29 години са 75. Заетост е осигурена на 58 продължително безработни, както и на 61 безработни с намалена трудоспособност от областта.
Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазар на 133 безработни, което като темп е колкото и същия месец на м.г. – с 6 повече. С посредничеството на бюрата по труда други 67 безработни от областта са наети по програми за заетост през ноември.
Общо обявените през ноември свободни работни места от работодатели на територията на област Силистра са 146.
През месеца търсенето на работна сила в реалната икономика се изразява в заявените общо 79 места в бюрата по труда. В зависимост от икономическите дейности най-много свободни работни места са заявени от търговията (17), преработващата промишленост и селското стопанство (по 9), държавното управление (7), образованието (6), хотелиерството и ресторантьорството и строителството (по 5) и др.
По програми за заетост в бюрата по труда в област Силистра през ноември са заявени 67 работни места – по схеми по ОПРЧР.
Към края на ноември в трите бюра по труда в област Силистра – Силистра, Тутракан и Дулово, регистрираните безработни са 5226. Техният брой се увеличава със 125 в сравнение с края на октомври, а от началото на годината до края на ноември числеността на регистрираните безработни в областта намалява с 19%. Като търсещи работа лица са регистрирани и 205 заети, 39 учащи и 100 пенсионери.
Равнището на безработица за област Силистра, е 11,5%, при 11,2% през предходния месец. /В сравнение с ноември 2017 г. равнището на безработица е по-ниско с 1,5 процентни пункта./ На база административната статистика на Агенцията по заетостта равнището на регистрираната безработица за страната за ноември 2018 г. е 6,0 на сто, изчислено като дял на регистрираните в бюрата по труда безработни лица към икономически активните лица на 15–64 години, установени при Преброяване 2011.
• По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Кайнарджа – 32,4% /505 безработни лица/, следват общините Главиница - 23,4% /782/, Алфатар – 20,2% /200/, Ситово - 19,4% /292/, Дулово – 16,2% /1565/, Тутракан – 8,1% /422/, и най-ниско в община Силистра - 6,3% /1460/.
Продължително безработните лица (с престой на борсата над 1 година) към края на ноември са 2325 (44,5%) от всички регистрирани безработни в областта. Над 73 на сто от тях са без специалност, а тези с основно и по-ниско образование са 70%.
По професионален признак регистрираните безработни са: без специалност – 59%, с работнически професии – 27%, специалисти – 14%.
Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование - 54%, хората със средно образование са 38%, а висшистите – 8%.
Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 45% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 43%, а младежите до 29 години – 12%.
От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 642.

Facebook коментари