Понеделник, 17 Юни 2019 г.
header

Стратегията на МИГ "Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа" – за възходящо, балансирано и устойчиво социално-икономическо развитие

Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа" изпълнява многофондова Стратегия за Водено от общностите местно развитие за територията на общините Главиница и Ситово. Мисията на Сдружението е да приобщи местната общност на територията на общините Главиница и Ситово към подхода ЛИДЕР и ВОМР, и да я активизира като основен двигател за постигане на възходящо, балансирано и устойчиво социално-икономическо развитие на основата на местния потенциал и на потребностите, които се познават най-добре от местните хора.
По силата на Споразумение №РД50-34/20.04.2018г. на Местна инициативна група "Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа" се предоставят средства в размер на до 3 442 230.00 лева за изпълнение на проекти. От тях 1 955 800.00 лева се предоставят от ПРСР 2014–2020г., 899 680.00 лева от ОПРЧР 2014–2020г. и 586 750. 00 лева са от ОПНОИР 2014–2020г. Тези средства са разпределени в 10 мерки към Стратегията, по които ще се отворят приеми за подбор на проектни предложения.
Сред проектите, които ще получават подкрепа са такива за инвестиции в земеделски стопанства и неземеделски бизнес, за социално – трудова и здравна интеграция, за качествено образование, за приспособяване на работниците и предприемачите към промените, за въвеждане на социални и нетехнологични иновации в предприятията, за проучване, съхраняване и оползотворяване на природните ресурси и културното наследство и др.
Стратегията за Водено от общностите местно развитие е с период на действие 31.12.2020г. като окончателното изпълнение на дейностите на Местната инициативна група, свързани с прилагането на СВОМР по подмярка 19.2. и дейностите по управление и популяризиране на Стратегията по подмярка 19.4., следва приключат не по-късно от 30.09.2023 г., а крайният срок за изпълнение и отчитане на проектите не може да бъде по-късно от 30 юни 2023 г.
Информация и консултации може да се получат в офиса на СНЦ "МИГ "Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа" на адрес: гр. Главиница, обл. Силистра, ул. "Дунав" 13а, тел. 0884459599, факс: 086362258, e-mail: mig_glavinitsa_sitovo@abv.bg, както и на сайта на Сдружението: www.mig.glavinitsa-sitovo.org, www.eufunds.bg
footer

Facebook коментари