Понеделник, 17 Юни 2019 г.
header

Местна инициативна група "Главиница - Ситово крайдунавска Добруджа" прилага подхода за водено от общностите местно развитие чрез стратегия с многофондово финансиране

СНЦ "МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа" прилага подхода за Водено от общностите местно развитие чрез многофондова стратегия, изпълнявана от по Споразумение РД-50-34 от 20.04.2018г. Стратегията е разработена на основата на три програми – Програма за развитие на селските райони 2014-2020г., Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014–2020г., Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014–2020 г. и получава подкрепа от два фонда – Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейски социален фонд.

Визията на Местната инициативна група е за "територия, обединяваща две съседни общини, преодоляла изостаналостта чрез рентабилно и модерно земеделие, оползотворени в първична преработка местни селскостопански продукти, разнообразни и конкурентоспособни икономически дейности, с благоприятна среда за бизнес, заетост и доходи, с добро качество на живот и достъп до основни обществени услуги, отговарящи на съвременните потребности на местните хора от всички възрастови, етнически и социални групи".

Максималният размер на общия публичен принос във финансовия план към Стратегията за изпълнение на проекти е в размер до 3 442 230.00 лева, разпределени в 10 мерки:
➡️ Мярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства", с бюджет по процедурата - 330 500,00 лв. (ПРСР);
➡️ Мярка 4.1.2 "Инвестиции в земеделски стопанства" по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства, с бюджет по процедурата - 201 500,00 лв. . (ПРСР);
➡️ Мярка 4.2.1. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти", с бюджет по процедурата - 206 000,00 лв. . (ПРСР);
➡️ Мярка 6.4.1. "Инвестиции в подкрепа за неземеделски дейности", с бюджет по процедурата - 294 000,00 лв. . (ПРСР);
➡️ Мярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура", с бюджет по процедурата - 660 000,00 лв. (ПРСР);
➡️ Мярка 7.5 "Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура", с бюджет по процедурата - 117 350,00 лв. . (ПРСР);
➡️ Мярка 19.05 "Проучване, съхраняване и оползотворяване на природните ресурси и културното наследство на територията на общините Главиница и Ситово", с бюджет по процедурата -146 450,00 лв. . (ПРСР);
➡️ Мярка 3.9 "Уча се, за да сполуча", с бюджет по процедурата - 586 750,00 лв. (ОПНОИР)
➡️ Мярка 1.7. "Приспособяване на работниците и предприемачите към промените, въвеждане на социални и нетехнологични иновации в предприятията", с бюджет по процедурата - 469 400.00 лв. (ОПРЧР)
➡️ Мярка 2.1. "Социално-трудова и здравна интеграция", с бюджет по процедурата - 430 280.00 лв. (ОПРЧР)

Желаещите да получат допълнителна информация могат да се свържат с екипа на СНЦ "МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа" на адрес: гр. Главиница, обл. Силистра, ул. "Дунав" 13а, тел. 0884459599, e-mail: mig_glavinitsa_sitovo@abv.bg. www.mig.glavinitsa-sitovo.org.
footer

Facebook коментари