Вторник, 07 Юли 2020 г.

Регионалният съвет за развитие на Северен централен район заседава в Силистра

Днес, 31 октомври 2018 г., в сградата на Областна администрация - Силистра се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Северен централен район (СЦР). В заседанието взеха участие представители на министерства, областни управители на областите от Северен централен район (или техни заместници), на общините от областите в СЦР, на организациите на работодателите и на работниците, и служителите на национално равнище.
Настоящото заседание бе свикано и открито от г-н Ивелин Статев - областен управител на област Силистра, председател на РСР на СЦР, на основание чл. 52, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие.
На заседанието Ивайло Стоянов - началник на сектор в Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие" в МРРБ, разясни новите подходи в националната политика за регионално развитие - концепция и приоритети, разясняване на двустепенния модел на управление на съветите за регионално развитие.
Представена от Ани Караджова – управител на Областен информационен център – Силистра, бе Информация за изпълняваните и реализирани значими проекти на територията на област Силистра в сферата на образованието, околната среда, регионалното развитие, земеделието, икономиката и социалната политика.
Определени бяха двама представители: Мирослав Тодоров – зам.-кмет на община Силистра, д-р по икономика, и Божидар Борисов – кмет на община Две могили, от членовете на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район, за участие в регионалните срещи по представяне на "Концепция за регионални иновационни центрове с участието на представители на работодателските и браншовите организации, бизнеса, висшите училища и научните организации, неправителствените организации, местната и регионалната власт", организирани от Управляващият орган на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" в Министерство на икономиката, Изпълнителна агенция "Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" и дирекция "Централно координационно звено" към Администрацията на МС.

Facebook коментари