Четвъртък, 26 Май 2022 г.

Общински съвет - Силистра проведе редовното си заседание

На редовната сесия на Общински съвет присъстваха 32-ма общински съветници.
В началото на заседанието председателят д-р Мария Димитрова предложи отлагане на докладна записка за насрочване на конкурс за избор на управител на "Синева" ЕООД. Към дневния ред бяха добавени още три докладни от кмета на Община Силистра – д-р Юлиян Найденов и от общинските съветници Димитър Караджов и д-р Здравко Горанов.
Общинските съветници гласуваха одобрително за разкриване на Клуб на инвалида и пенсионера в кв. Татарица, с. Айдемир. Те одобриха сключване на предварителен договор за продаване на общинска земя, както и прехвърляне на приходите от земеделска земя на закритото училище в с. Айдемир на детска градина и детска ясла в селото. Съветниците одобриха издаване на запис на заповед от Община Силистра в полза на МРРБ. Те гласуваха за одобряване на задание за проектиране на ПУП за елементите на техническата инфрастуктура и за нуждите на "Нетуоркс – България".
В допълнителните докладни записки общинските съветници определиха временна комисия за изработване и предлагане на правилник за работа и устройство на общински фонд "Здраве". За председател на комисията бе избран д-р Здравко Горанов и членове Диана Денева, Боян Боянов, Стоянка Дойчева, Ивелин Неделчев, Мирослава Червенкова и д-р Мария Димитрова. В докладната, внесена от г-н Димитър Караджов, те приеха вътрешни правила за организацията и реда за проверка и установяване на конфликт на интерси. Внесената от кмета докладна записка за промени в Бюджета на Община Силистра за 2018г, в т. ч. в индикативния годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз и актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2019-2021г. също бе одобрена от общинските съветници.

Facebook коментари