Петък, 10 Юли 2020 г.

Поредна среща между служители на НАП – Силистра и общински администрации

Във връзка с провежданата от Национална агенция за приходите информационна кампания за насърчаване на доброволното спазване на данъчно – осигурителното законодателство от земеделските стопани, на 26.09.2018г. представители на приходната агенция в града, Областна дирекция "Държавен фонд Земеделие", Областна дирекция "Земеделие" и Община Силистра, координираха дейностите си, с цел подпомагане на земеделските стопани при подаване на коригиращи данъчни декларации до 1 октомври за правилно деклариране на доходите си, получени през 2017г.
За област Силистра агенцията е установила, че 2 484 земеделци не са подали годишни данъчни декларации и не са декларирали получените от тях субсидии, а 969 земеделски производители от областта не са посочили вярно получените субсидии или получените от тях доходи. На всички тях са изплатени суми от ДФ "Земеделие" по линия на "Директни плащания", Програма за развитие на селските райони, Селскостопански пазарни механизми, Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство", Инвестиционни схеми за подпомагане – "Държавни помощи под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство" и краткосрочни схеми за подпомагане – държавни помощи. Освен с писма по електронната поща или на хартия, гражданите ще бъдат уведомени и по телефона, допълват от приходната агенция.
От Областната дирекция на "Държавен фонд Земеделие" препоръчват да се направят банкови извлечения за получените суми през 2017 г., тъй като всички плащания към земеделските производители са само по банков път. Заедно с коригиращи или редовни данъчни декларации, лицата следва да подадат и годишна декларация образец 6, ежемесечни декларации образец 1 или образец 5 и декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице, ако са пропуснали да направят и това.
Кампанията на НАП и съдействието на служителите от другите институции, от кметовете на общини и на населени места е с акцент върху възможността лицата сами да коригират данните в подадените от тях ГДД в срок до 01.10.2018 г., за да избегнат последващи санкции.

Facebook коментари