Сряда, 25 Май 2022 г.

Заседание на Общински съвет се проведе в Силистра

На проведеното днес редовно заседание на Общински съвет - Силистра присъстваха общо 26 общински съветници. Сесията започна без изказвания и запитвания. От общо дванадесетте точки в дневния ред на заседанието, две бяха оттеглени за преразглеждане от изпълняващия функциите на ЗА кмет инж. Тихомир Борачев.
Съветниците приеха Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Силистра. След изказвания на председателите на постоянните комисии по икономика и инвестиционна политика и местно самоуправление – г-жа Мирослава Червенкова и г-н Константин Стоилов, за промени в текста на наредбата, тя бе одобрена.
В останалите докладни записки съветниците взеха положителни решения да не се променят минималните и максимални цени за таксиметров превоз; за разпореждане с имоти – частна общинска собственост и продажба на земя – общинска собственост; за прекратяване на собственост на имот между Община Силистра и физическо лице. Те утвърдиха образуването на самостоятелни паралелки с пълняемост под задължителния минимум за учебната 2018/2019 година, както и одобриха задание за изработване на ПУП за елементите на техническата инфраструктура.
Общинските съветници одобриха състав на временна комисия за избор на съдебни заседатели, на която избраха за председател г-н Константин Стоилов, секретар – г-жа Стоянка Дойчева и членове г-жа Иванка Ташева, г-н Боян Димов и г-н Веселин Георгиев.
Всички съветници получиха поканата на доц. Илиана Горанова за тържество по повод Международния ден на учителите -5-ти октомври. Единодушно съветниците решиха да се включат в дарителската кампания на доц. Горанова за подпомагане на клуба на учителя пенсионер "Иван Байчев".

Facebook коментари