Неделя, 08 Декември 2019 г.

Над 420 са постъпилите на работа безработни в областта през август

През АВГУСТ постъпилите на работа регистрирани безработни от област Силистра са 422, което е с 97 повече отколкото през юли, а в сравнение със същия месец на м.г. – с 39 повече, информират от Регионалната служба по заетостта. Започналите работа безработни без квалификация са 175, с работническа професия - 162, а специалистите със средно специално и висше образование - 85. Над половината от устроените на работа са жени, а младежите до 29 години са 85. Заетост е осигурена на 146 продължително безработни, както и на 29 безработни с намалена трудоспособност от областта.
Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазар на 161 безработни (като темп е колкото и през юли – с 4 повече). С посредничеството на бюрата по труда други 136 безработни от областта са наети по програми за заетост през август.
Общо обявените през август свободни работни места от работодатели на територията на област Силистра са 288 (с 40 повече отколкото през юли).
През месеца търсенето на работна сила в реалната икономика се изразява в заявените общо 223 места в бюрата по труда (с 31 повече в сравнение с предходния юли). В зависимост от икономическите дейности най-много свободни работни места са заявени от образованието (48), преработващата промишленост (45), административните и спомагателните дейности (39), строителството (21), хотелиерството и ресторантьорството (18), държавното управление (16), селското стопанство (13), търговията (11) и др.
По програми за заетост в бюрата по труда в област Силистра през август са заявени 46 работни места – предимно по схеми по ОПРЧР, по НП "Помощ за пенсиониране" и браншови програми за заетост. За 19 места се търсят работници по насърчителните мерки на ЗНЗ.
.Към края на август в трите бюра по труда в област Силистра – Силистра, Тутракан и Дулово, регистрираните безработни са 5097. Техният брой намалява със 150 в сравнение с края на юли. Като търсещи работа лица са регистрирани и 205 заети, 43 учащи и 103 пенсионери.
Равнището на безработица за област Силистра, е 11,2%, при 11,5% през предходния месец. /В сравнение с август 2017 г. равнището на безработица е по-ниско с 1,3 процентни пункта./ На база административната статистика на Агенцията по заетостта равнището на регистрираната безработица за страната за август 2018 г. е 5,6 на сто, изчислено като дял на регистрираните в бюрата по труда безработни лица към икономически активните лица на 15–64 години, установени при Преброяване 2011.
• По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Кайнарджа – 31,7% /494 безработни лица/, следват общините Главиница - 23,5% /783/, Алфатар – 20,0% /198/, Ситово - 19,2% /289/, Дулово – 16,7% /1621/, Тутракан – 7,5% /392/, и най-ниско в община Силистра - 5,7% /1320/.
Продължително безработните лица (с престой на борсата над 1 година) към края на август са 2451 (48,1%) от всички регистрирани безработни в областта. Над 72 на сто от тях са без специалност, а тези с основно и по-ниско образование са 70%.
По професионален признак регистрираните безработни са: без специалност – 60%, с работнически професии – 27%, специалисти – 13%.
Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование - 55%, хората със средно образование са 37%, а висшистите – 8%.
Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 45% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 43%, а младежите до 29 години – 12%.
От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 435.

Facebook коментари