Вторник, 29 Септември 2020 г.

Близо 250 са обявените свободните работни места от работодатели в областта през юли

През ЮЛИ постъпилите на работа регистрирани безработни от област Силистра са 325. Започналите работа безработни без квалификация са 142, с работническа професия - 115, а специалистите със средно специално и висше образование - 68. Почти половината от устроените на работа са жени, а младежите до 29 години са 76. Заетост е осигурена на 83 продължително безработни, както и на 30 безработни с намалена трудоспособност от областта.
Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазар на 157 безработни (като темп е колкото и през същия месец на м.г. – с 3 по-малко). С посредничеството на бюрата по труда други 62 безработни от областта са наети по програми за заетост през юли.
Общо обявените през юли свободни работни места от работодатели на територията на област Силистра са 248.
През месеца търсенето на работна сила в реалната икономика се изразява в заявените общо 192 места в бюрата по труда (със 7 повече в сравнение със същия месец на м.г.). В зависимост от икономическите дейности най-много свободни работни места са заявени от търговията (26), преработващата промишленост (24), образованието (22), селското стопанство (16), строителството (5), хотелиерството и ресторантьорството и държавното управление (по 4) и др.
По програми за заетост в бюрата по труда в област Силистра през юни са заявени 56 работни места – предимно по схеми по ОПРЧР.
Към края на юли в трите бюра по труда в област Силистра – Силистра, Тутракан и Дулово, регистрираните безработни са 5247. Техният брой намалява с 15 в сравнение с края на юни. Като търсещи работа лица са регистрирани и 189 заети, 45 учащи и 98 пенсионери.
Равнището на безработица за област Силистра, е 11,5%, при 11,6% през предходния месец. /В сравнение с юли 2017 г. равнището на безработица е по-ниско с 1,3 процентни пункта./ На база административната статистика на Агенцията по заетостта равнището на регистрираната безработица за страната за юли 2018 г. е 5,7 на сто, изчислено като дял на регистрираните в бюрата по труда безработни лица към икономически активните лица на 15–64 години, установени при Преброяване 2011.
• По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Кайнарджа – 32,5% /506 безработни лица/, следват общините Главиница - 23,7% /792/, Алфатар – 22,3% /221/, Ситово - 20,0% /301/, Дулово – 17,1% /1656/, Тутракан – 7,4% /385/, и най-ниско в община Силистра - 6,0% /1386/.
Продължително безработните лица (с престой на борсата над 1 година) към края на юли са 2545 (48,5%) от всички регистрирани безработни в областта. Над 73 на сто от тях са без специалност, а тези с основно и по-ниско образование са 70%.
По професионален признак регистрираните безработни са: без специалност – 61%, с работнически професии – 26%, специалисти – 13%.
Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование - 56%, хората със средно образование са 36%, а висшистите – 8%.
Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 45% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 43%, а младежите до 29 години – 12%.
От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 358.

Facebook коментари