Понеделник, 22 Юли 2024 г.

Милен Пенчев контрира върнатото решение от областния управител, касаещо Наредбата за такси и цени на услуги в община Силистра

Припомняме, че второто решение, което се връща за ново разглеждане на Общински съвет – Силистра областния управител д-р Янков е с №1368 - относно изменение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги. С него, към гл. II. раздел III се създава нов чл. 23 а. Чл. 23а (1). Чл. 23а (1). Учениците, които посещават формите за извънучилищни дейности, организирани от Извънучилищните педагогически учреждения /ЦРД, ЦУТНТ, УСШ и НАО "Галилео Галилей"/ заплащат месечна такса в размер на 5 лв...
В обосновката си, Областният управител посочва, че с предвидената в решение №1368 месечна такса за извънучилищни дейности се нарушават норми от Закона за народната просвета (чл. 4 във, вр. с чл. 41, във вр. с чл.42, във вр. с чл.44, ал. 5 ), както и подзаконови нормативни актове: Наредба №4 от 16 април 2003 г. за документите за системата за народната просвета, Наредбата за държавното образователно изискване за едногодишната издръжка на деца и ученици в държавните и общинските детски градини, училища и обслужващи звена (глава трета), Наредба №14 от 7 октомври 2003 г. (чл.11).

Неоснователно е спряно решението на Общински съвет – Силистра от 30 септември за въвеждане на месечна такса за ученици, които посещават формите за извънучилищни дейности, организирани от ЦУТНТ, ЦРД, УСШ и НАО "Г. Галилей", предвидено в промяната в наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в Община Силистра, съобщиха от общинска администрация. Това е становището на и.д. кмет Милен Пенчев, консултирано с юристите на общината. Посочени са и аргументи:

1) Съгласно Закона за народната просвета и Правилника за неговото приложение, в извънучилищните педагогически учреждения се организират дейности, свързани с развитието на интересите, способностите и потребностите на децата и учениците в областта на науката, техниката, технологията, изкуствата, отдиха и спорта. Издръжката за всяка година на ученик се определя в съответствие с държавните образователни изисквания, определени от МОМН, съгласувано с МФ. Средствата за издръжка и развитие на материално-техническата база се осигуряват от държавния бюджет, общинския бюджет и собствени приходи. Един от вариантите за набиране на собствени приходи е от такси.
2) Същността на общинската антикризисна програма е увеличаване на местните приходи и оптимизиране на разходите ри изпълнение на Бюджет 2010. Това наложи в условията на финансова криза да се предприемат непопулярни мерки, а именно – учениците, които посещават извънучилищните педагогически учреждения, да заплащат месечна такса в размер на 5 лв. В решението на Общински съвет – Силистра са предвидени облекчения за определени категории ученици.
3) Общината гарантира, че набраните средства ще бъдат разходвани само за целите и дейностите на извънучилищните педагогически учреждения, за повишаване на качеството на обучение и подобряване на базата.
4) определянето на начина на събиране на таксите не е в правомощията на Общинския съвет. Това трябва да се регламентира със Заповед на директора на съответното извънучилищно педагогическо учреждение.
Становището с аргументите е изпратено до председателя на общинския съвет в Силистра.

Facebook коментари