Понеделник, 12 Април 2021 г.

Областният не е съгласен "Жилфонд" да се оглави от човек без висше образование

Областният управител д-р Владимир Янков върна две решения на Общински съвет-Силистра, от заседанието му на 30 септември 2010 г. за ново разглеждане, информираха от областна управа. Решенията касаят изменение в Правилника за дейността на общинско предприятие "Жилфонд" и изменение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги.
Първото върнато решение е № 1330, за изменение в чл.14, ал. 1 и 2 от Правилника за дейността на общинско предприятие "Жилфонд". Общинският съвет е приел промяна в текста на чл. 14 ал. 1, (касаещо изискванията за заемане на длъжността "Директор") с добавката "притежава висше образование или средно специално "строителен техник", а в чл. 14, ал. 2 се добавя "Има най-малко 5 години трудов стаж по специалността".
В обосновката си, Областният управител изтъква, че в правилниците за организацията и дейността на общинските предприятия "Регионално депо за битови отпадъци-Силистра", "Общински пазари" и "Обреди" към община Силистра са посочени като условия, на които трябва да отговарят Директорите – т.е. "да притежават висше образование и да имат най-малко 5 години трудов стаж"
Областният управител намира за незаконосъобразно поставянето в неравностойно положение заемащите длъжността "Директор" в общински предприятия на територията на една и съща община, поради което връща решението за ново разглеждане.
Припомняме, че на заседанието на 30 септември решението бе подкрепено почти единодушно – с 26 гласа "За", 2 гласа "Въздържал се" – Елка Петрова и Теменужка Бухчева. Имаше само един глас "Против" - на общинския съветник Мирослав Калинов.

Facebook коментари