Събота, 20 Юли 2024 г.

Нов социален проект в Силистра ще предоставя подкрепа и защита на пострадали от домашно насилие

Нов социален проект, ще предоставя подкрепа и защита на пострадали от домашно насилие. Проектът "Устойчиво развитие на Център за консултиране и превенция от домашно насили - Силистра" ще се реализира в общините от регион и е най-новото предизвикателство в социалната сфера пред Женско сдружение "Екатерина Каравелова".

Екипът на Сдружението е единствен по рода си в неправителствения сектор в Силистренско, ангажиран по темата. Чрез проекта ще се предостави подкрепа на пострадали от домашно насилие, осигуряване на тяхната защита, възстановяване и реинтеграция. По този начин чрез работа по специализирана програма с извършители ще бъдат прекратени рецидиви и ще бъде повишена чувствителността на подрастващите по проблема "домашно насилие" и превенция на насилието посредством работа в училищна среда.

В рамките на проекта ще бъде анализиран и проблемът домашно насилие през 2017 г. в регион Силистра чрез мониторинг на прилагането на Закона за защита от домашно насилие. По данни на ЖС "Екателина Каравелава", през миналата година се наблюдава повишаване на броя на възрастните хора, потърсили помощ, след като са били обект на домашно насилие. Към 31 май 2017 регистрираните случаи на пострадали са 26, а броят на включените със съдебна заповед в Специализирани програми за извършители е 9 лица.

За отбелязване е, че един на четири случая с домашно насилие е към родителите, извършен от пълнолетните им деца, които живеят с тях. Най-голям обаче остава делът на насилието между партньори – най-често това са семейства с патриархална система.

Данните, които ще бъдат обобщени, ще имат за цел да покажат промяната на нагласите и нетърпимостта към домашното насилие. Както всеки проект, и този има дейности за подкрепа на пострадали от домашно насилие – при заявка от страна на лице, обект на домашно насилие, се прави договорка за начина на предоставяне на услугите – мобилно или чрез посещение на място в Центъра.

Предвидена е и работа по специализирана програма с извършители, която е дългосрочна - за период от 6 месеца от датата на първото посещение –среща със задълженото лице, с възможност за продължаване на услугата при необходимост. Изключение от това правило е, когато мярката е наложена за период от 3 месеца.

Предстои прилагане на Програма за ранна превенция, разработена от Женско сдружение "Екатерина Каравелова" през 2017 г., която е за работа с подрастващи с цел развитие на знания, нагласи,убеждения и ценности за ранна превенция и защита от домашно насилие. Тя е внедрена в 3 училища на област Силистра и предстои да влезе в още училища от 7-те общини на областта – в рамките на проекта ще бъдат проведени 24 интерактивни урока с 360 деца. Програмата включва различни методи за работа в училищата, съобразена с особеностите на възрастта и пола – лекционна част, казуси, ролеви игри, интерактивни уроци и тренинги. Отново до края на м. октомври т.г. ще бъде изработен, отпечатан и разпространен във вид на книжка мини наръчник за ученици (деца от 7 до 10 години) в тираж от 1 000 броя. В него по подходящ начин ще бъдат представени видовете насилие и възможността за подкрепа.

Facebook коментари