Петък, 20 Май 2022 г.

Общински съвет - Силистра обявява процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд – Силистра за Мандат 2018-2021 г.

изх. № 2511/14.05.2018 г.
Общински съвет - Силистра

ОБЯВА

Общински съвет – Силистра на основаниечл.68 и чл. 68 "а" от Закона за съдебната власт, чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 25 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Силистра обявява процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд – Силистра за Мандат 2018-2021 год.

С писмо с вх. № 2433/05.04.2018 г. Апелативен съд Варна ни информира, че на свое заседание е определил за Окръжен съд – Силистра 33 съдебни заседатели за Община Силистра.

І. Изисквания към кандидатите:

Съгласно чл. 67, ал.1 от Закона за съдебната власт, за съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който: е на възраст от 21 до 68 години, има настоящ адрес в общината, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства, има завършено най-малко средно образование, не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията, не страда от психически заболявания.

Съгласно чл. 67, ал.3 от Закона за съдебната власт, съдебен заседател не може да бъде лице, което: е съдебен заседател в друг съд, е общински съветник от съдебния район, за който е избран, участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели, работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

ІІ. Необходими документи:

Съгласно чл. 68, ал. 3 от Закона за съдебната власт, кандидатите за съдебни заседатели подават в общинските съвети, които се намират в съдебния район на съответния съд:

подробна автобиография, подписана от кандидата;
нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;
мотивационно писмо;
писмено съгласие;
декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от Закона за съдебната власт;
документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г..
Удостоверение издадено от съответната районна администрация на Община Силистра, за наличие на обстоятелството по чл.67, ал.1, т.2 от ЗСВ /настоящия адрес на кандидата/

ІІІ. Място и срок за подаване на документите:

Кандидатите подават лично в срок от 21.05.18 г. до 20.06.18 г. в деловодството на Общински съвет – Силистра с адрес: ул. "Симеон Велики" № 16 следните документи:

ІV. Начин и ред за провеждане на процедурата:

Списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма, препоръки и документи по чл. 68, ал. 3, т. 9 от ЗСВ се публикуват на интернет страницата на Общински съвет – Силистра най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл. 68 а от ЗСВ, като най-малко 10 на сто от лицата, които се включват в списъка, трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности. Кандидатите за съдебни заседатели не могат да бъдат избирани за повече от два последователни мандата към Окръжен съд - Силистра.

Определената с Решение на общински съвет комисия изслушва всеки един от допуснатите кандидати в публично заседание, като всеки член на общинския съвет може да задава въпроси. Не по-късно от 3/три/ работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на общинския съвет становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

След проведеното от Комисията изслушване се съставя доклад за протичането му, който се предоставя на общинския съвет в 7-дневен срок преди гласуването и се публикува на интернет страницата на Общински съвет - Силистра заедно с протокола от изслушването.

Съгласно чл. 69, ал. 2 от Закона за съдебната власт, кандидатите да имат предвид, че ако са били съдебни заседатели два последователни мандата не могат да бъдат избирани по закон за трети мандат.

/д-р Мария Димитрова/
Председател на Общински съвет-Силистра

Facebook коментари