Събота, 19 Октомври 2019 г.

БЧК-Силистра удължава срока за раздаване на хранителни пакети

Български Червен кръст-Силистра удължава срока за раздаване и призовава правоимащите лица по "Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане" на ЕС да посетят раздавателния пункт на организацията в гр.Силистра, за да получат срещу подпис и документ за самоличност полагащите им се хранителни продукти до 11 май 2018 год. След тази дата правоимащите включени в основния списък ще загубят правото си. Остатъчните количества храни ще бъдат предоставени на хора ползващи различни социални услуги.
Включените в списъците на Агенция за социално подпомагане ще получат по 16,320 кг от 7 вида храни: леща – 7 кг; рибни консерви – 1,120 кг; грах – 3,200 кг; лютеница – 2 кг; доматено пюре – 0,800 кг; бисквити – 1,200 кг и мед – 1кг
Право на тази помощ имат:
• Лица и семейства, подпомагани с целеви помощи за отопление през отоплителен сезон 2015/2016г.;
• майки (осиновителки), които са получавали месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл. 8, ал. 1 от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) към м. октомври 2016 г.;
• лица и семейства, получили еднократна целева помощ за ученици, записани в първи клас по чл. 10а от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) за учебната 2016/2017г.;
• лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗД) към м.октомври 2016 г.;
• лица и семейства, инцидентно пострадали при бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП), въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение към м.октомври 2016 г.
• Лица с установени 90 % трайни увреждания с чужда помощ, получили интеграционни добавки по реда на Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ), които имат личен доход до 314 лв. към м. февруари 2017 г.
• Лица получили месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане, по реда на чл.8д от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД), към месец февруари 2017 г.
Допълнителна информация гражданите могат да получат в Областния съвет на БЧК – гр.Силистра, бул."Македония"-131 или на тел:086/823080.

Facebook коментари