Събота, 26 Ноември 2022 г.

Бюрото по труда в Силистра реализира проект "Готови за работа"

Дирекция "Бюро по труда" - Силистра проведе среща с младежи до 29 години в село Брадвари по Проект "Готови за работа", реализиран по Оперативна програма" Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020"
Село Брадвари, разположено на територията на Община Силистра се превърна в сцена за среща с младежи до 29 години по Проект "Готови за работа" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020". Срещата се проведе на 12.04.2018г. под взаимното сътрудничество на г-н Мартин Караджов, кмет на село Брадвари и г-жа Милена Перчемлиева, Директор на Дирекция «Бюро по труда»/ДБТ/ Силистра. Основна цел на събитието бе да се идентифицират, информират и мотивират икономически неактивни младежи до 29 г. възраст включително, които не са в образование или заетост, за активно и адекватно поведение на пазара на труд.
Г-жа Милена Перчемлиева – Директор на Дирекция "Бюро по труда" Силистра откри официално мероприятието и приветства всички с «Добре дошли». Екип от «експерти, активиране», с място на работа ДБТ Силистра, представиха целите на Проекта и увериха присъстващите, че се полагат максимални усилия за стимулиране на неактивните младежите до 29 годишна възраст, да се подобрят възможностите им за намиране на работа и да получат трудова реализация.
Специално внимание експертите отделиха на начините за регистрация в Дирекция «Бюро по труда», за правата и задълженията на регистрираните търсещи работа лица. Предоставени бяха начините за информиране и за ползване на информационното пространство на ДБТ Силистра, предоставен бе адрес на официалния сайт на Агенция по заетостта и информация за фейсбук страницата на ДТБ Силистра.
Служителите запознаха младите хора с възможностите за «стажуване» и «обучение по време на работа» по Проект «Нова възможност за младежка заетост», насочен към младежи до 29 г. Предвид наличието на млади родители сред аудиторията, експертите на ДБТ представиха Проект «Родители в заетост».
Директорът на ДБТ Силистра, отправи покана към присъстващите за участие в предстоящото информационно събитие на ДБТ Силистра по Проект «Готови за работа» с дата на провеждане на 26.04.2018г.
Като резултат от ползотворната среща 9 младежи бяха анкетирани и попълниха карти за участие в проект "Готови за работа", с което заявиха желание да бъдат включени в Проекта с цел насочване към подходящи, съобразени с индивидуалния им профил, мерки и програми за обучение и заетост.
На младежите се предоставиха материали и брошури, изготвени от служителите на Дирекцията, с подробна информация за проект "Готови за работа". Г-жа Перчемлиева се обърна с призив към присъстващите за старание, и постоянство по пътя към трудова реализация. В края на срещата бе договорено бъдещо съвместно сътрудничество.

Информацията е предоставена от Дирекция "Бюро по труда" - Силистра.

Facebook коментари