Събота, 01 Април 2023 г.

Област Силистра продължава да застарява

Както в страната, така и в област Силистра, продължава процесът на остаряване на населението, който се изразява в увеличаване на дела на населението на 65 и повече навършени години, информират от Националния статистически институт. В края на 2017 г. лицата на 65 и повече навършени години са 26 170, или 23.7% от населението на областта. В сравнение с 2016 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.6 процентни пункта, а спрямо 2001 г. увеличението е със 8.2 процентни пункта.
В област Силистра процесът на остаряване е по-силно изразен сред жените отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 27.1%, а на мъжете - 20.1%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея по-ниската средна продължителност на живота при тях.
Делът на лицата на 65 и повече навършени години е най-висок в общините Алфатар (32.1%), Ситово (27.6%) и Тутракан (27.1%). В общините Главиница и Силистра този дял също е над 20.0% (съответно 24.4 и 25.4%). Най-нисък е делът на възрастното население в община Кайнарджа - 13.2% и община Дулово - 19.2%.

Facebook коментари