Сряда, 12 Август 2020 г.

Заседава Мониторинговия комитет на програма Interreg V-A Румъния – България

Областният управител на област Силистра Ивелин Статев участва в 10-ото заседание на Мониторинговия комитет по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния – България 2014-2020 г., проведено в град Велико Търново.

Отчетено бе, че са подадени 200 проектни предложения по третата покана на Програмата, като 140 са преминали първоначалния етап на одобрение. Предложенията за втория етап на оценка, която се оформя за пръв път по двустепенната система, са с 16 по-малко. Предвижда се най-добрите проекти да допринесат за по-висок икономически растеж в рамките на териториалния обхват на предложенията.

На проведеното заседание 85 проекта бяха класираха, а 33 - отхвърлени. Сред най-активните участници с проекти са административно-териториални структури, следвани от НПО, образователни институции, търговски камари и научни среди.

Най-голям интерес е проявен към втората приоритетна ос ("Зелен регион") с подадени 82 проектни предложения, от които 56 са одобрени. Проектни предложения за безопасен и добре свързан регион - одобрени са съответно 18 и 17 проекта. От общо 124 подадени проекта на втората фаза 6 не са обсъждани на заседанието, тъй като получават над 85 точки, с което те преминават директно към изпълнение.

Сред областите отличници в България по различни критерии относно предложени проекти за финансиране са Добрич и Русе, следвани от Монтана, Враца и Плевен. От румънска страна - окръг Долж, окръг Констанца и окръг Гюргево.

В списъка за финансиране е включен проектът на Община Силистра на тема "Развитие на общия туризъм и възстановяване на културното наследство" по Приоритетна ос 2 - Зелен регион". Проектът ще се изпълнява в партньорство между Община Силистра - водещ партньор, и Окръжен съвет Кълъраш – партньор, и има за цел да популяризира културното наследство в румънско-българската трансгранична зона.

Общата стойност на проекта е в размер на 1 499 992,52 евро. Безвъзмездната финансова помощ за Община Силистра е 851 590,27 евро.

На заседанишето стана ясно, че на 2 май тази година в Европейската комисия ще бъдат дискутирани мерките за междурегионално сближаване за периода 2021-2027 година.

Facebook коментари