Събота, 13 Юли 2024 г.

Младежка организация от Айдемир участва в трансграничен проект

На 12.02.2018 в Конферентната зала на Хотел Данубе в Силистра Сдружение "Младежка Организация за Европейска Силистра" представя на пресконференция проект "Society for all ages - SAGE" по Програма Интеррег В-А Румъния-България, който е на стойност 340 196,31 евро.

Основната цел на SAGE е да укрепи социалното и икономическо сближаване в селските райони, като промени структурата на активното население и създаде резерв за наемане на работа в средносрочен и дългосрочен план. Специфичните цели от една страна са да се намали професионалната несъвместимост на търсенето и предлагането на работна ръка поради несигурното равнище на образование като пречка за мобилността на труда и от друга страна да се съпостави търсенето и предлагането на работната сила в селските райони на фона на акцентирания процес на застаряване на населението.
Водещ партньор е кметство с. Кручя, област Констанца, Румъния, а трите партньора са, както следва: от Румъния: кметства Михайл Когълничяну и. Силищя от област Констанца, Румъния, а от българска страна: Младежка Организация за Европейска Силистра от село Айдемир.
Близо 10% от населението на 4-те места се състои от хора на възраст над 70 години и над 85-годишна възраст, което е сегмент на зависимо население, предимно единично, без възможност за помощ или съдействие. Проектът има за цел да създаде предпоставки за намаляване на ниското ниво на заетост и увеличен брой зависими лица, нуждаещи се от професионална помощ.

Facebook коментари