Вторник, 28 Март 2023 г.

Д-р Янков върна каре решения на последния Общински съвет-Силистра, включително и скандалното разпределение на мерите и пасищата

При осъществяване на контрол за законосъобразност на решенията от Протокол №35 от 29.04.2010 г., от проведеното заседание на Общински съвет-Силистра, областният управител д-р Владимир Янков установи незаконосъобразност при 4 от взетите решения.
Първото върнато решение е №1162 на Общински съвет-Силистра, касаещо откриването на процедура за провеждане на конкурс за избор на обществен посредник (омбудсман), поради изтичане на мандата на настоящия – Румяна Чанкова.
Докладната записка е входирана на 28.04.2010г. – т.е. в деня непосредствено преди насроченото заседание на Общинския съвет и е гласувана на това заседание, без да са налице обстоятелствата по чл. 66, ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет (ПОДОСС). Предложеният с докладната въпрос не е "неотложен", както изисква чл.66, ал.2 от Правилника. Мандатът на омбудсмана е нормативно уреден в чл. 13 от Правилника за организацията и дейността на омбудсмана в Община Силистра и е изключено да възникне неяснота по отношение изтичането му след 4-та година от полагането на клетвата.
Областният управител връща за преразглеждане този въпрос, с указанието " да се спази срока по чл.65 ал. 1 от ПОДОСС т.е председателят на Общинския съвет, подпомаган от председателския съвет, да подготви проект за дневен ред най-малко 10 дни преди датата на заседанието.
Второто решение на общински съвет-Силистра, в което областният управител е установил незаконосъобразност при вземането му, е № 1168 относно промяна на решение №848 от 31.01.2006 г. на местния парламент. Решението касае открито производство по отчуждаване на имот частна собственост. Изречението "Размерът на дължимото обезщетение, определен от лицензиран оценител М. Николова е 3 822 лв" се заменя със следното "Размерът на дължимото обезщетение, определено от независим оценител на имоти инж. В.Думанова е 17 500 лв .
Основанието, с което Областният управител връща за преразглеждане това решение е че размерът на обезщетението е бил определен към датата на първата процедура през 2006 г. и би следвало кметът на общината да я прекрати. След това с нова процедура да се определи нов размер на дължимото обезщетение. В случая, не са налице основанията, предвидени в АПК (Административно-процесуалния кодекс) за възобновяване на производството и изменение на заповедта на кмета, издадена на основание чл. 25, ал.1 т.4 от Закона за общинската собственост (ЗОС).
Третото решение, върнато от Областния управител заради установена незаконосъобразност е № 1171. С решението си, Общинският съвет в Силистра дава съгласие за провеждане на публичен търг за отдаване под наем, за срок от 5 години, на язовир - имот – публична общинска собственост, находяща се в с. Брадвари. Като основание за взетото решение е посочен чл.21, ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.2 във връзка с чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.23, ал.1 и чл.101 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване на правото на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти-общинска собственост.
Основанието, на което Областният управител връща решението на общинския съвет е, че "обектът публична общинска собственост, водоем (язовир), намиращ се в землището на село Брадвари следва да бъде отдаден за ползване и услуги по реда на Законите за концесиите и на Закона за водите".
Четвъртото върнато решение е № 1178, по предизвикалия широк обществен интерес, въпрос с предоставянето за ползване на общински мери и пасища за 2010 г. и определянето на правилата за общото им ползване.
Областният управител д-р Владимир Янков изтъква, че по смисъла на чл. 37о, ал. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), към решението на общинския съвет в Силистра следва да се приложи списък с данни за земеделските стопани или техни сдружения, регистрирани като юридически лица, отглежданите от тях животни, данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери и пасища, карта за ползването на мерите и пасищата по физически блокове, определени в Системата за идентификация на земеделските парцели, както и други данни, необходими за кандидатстване за подпомагане по схемата за единно плащане на площ.
Към приетото решение от заседанието на местния парламент на 28.04.2010 г., не са приложени: списък с данни за отглежданите от земеделските стопани или техни сдружения животни, както и – карта за ползване на мерите и пасищата по физически блокове, определени в системата за идентификация на земеделските парцели.
Като взема предвид изтъкнатите пропуски, Областният управител връща за ново обсъждане решения № 1162, №1168, №1171 и № 1178.

Facebook коментари