Понеделник, 15 Април 2024 г.

Факт е българо-румънска информационна система за борба с комарите

"Институционална обединеност, синхрон и координация на дейностите между всички институции, ангажирани с провеждане на ефективна борба с популацията на насекоми, е най-устойчивият резултат от съвместен българо-румънски проект, заяви Пламен Стоилов, кмет на община Русе и председател на УС на Асоциацията на дунавските общини "Дунав", на финала на проект "Разработване и приемане на съвместно институционализирано партньорство за управление на риска от прекомерна популация на насекоми, които засягат общественото здраве и безопасност в рамките на трансграничния регион Румъния-България".

Завършващото събитие бе в най-големия крайдунавски град с участието на представители на различни властови институции, вкл. Областна администрация Силистра, представена от зам.-областния управите Стоян Бонев, както и представители на няколко общини от област Силистра.

Подписано бе Рамково споразумение за създаване на институционализирано партньорство за управление на риска от прекомерното разпространение на насекоми в трансграничния регион Румъния – България между АДО "Дунав" и Фондация "Жива природа".

Към него официално се присъедини Министерството на околната среда и водите чрез писмо за подкрепа, връчено от зам.-министър Красимир Живков. МОСВ ще подкрепя дунавските общини при водената от тях политика.

Рамковото споразумение е първият по рода си съвместен българско-румънски документ за осъществяване на ефективно партньорство – то е и стратегия за контрол на популацията на насекоми, която е с времеви хоризонт до 2030 г.

В нея са включени всички мнения, идеи, предложения и препоръки от проведените 14 кръгли маси в България и Румъния: в Русе, Силистра, Плевен, Видин, Констанца, Кълъраш, Гюргево, Крайова и Дробета-Турну Северин. В тях участваха над 500 представители на заинтересованите страни – местни и регионални власти, регионални здравни инспекции (РЗИ) в България и санитарни и ветеринарни служби в Румъния, научни институти, граждански организации, асоциации на бизнеси и бизнеси в областта на дезинсекцията участваха в обществените консултации в рамките на Проекта.

Чрез първата по рода си българо-румънска географска информационна система (ГИС) се осигурява съвременен инструмент, който да подпомага работата на институциите от двете страни на Дунав. Тя обхваща територията на целия трансграничен регион.
Системата съдържа и визуализира общогеографски и тематични данни за територията като видове водоеми, растителност, ареали на разпространение на видовете насекоми и др.

Информацията от базата данни позволява точно да се определят зоните, подлежащи на третиране със съответните агенти. За зоните могат да се въвеждат данни за всички провеждани мероприятия с детайли по отношение на агенти, количества, способи, срокове, потенциални опасности, причинени от третирането, график за извършване и отговорни лица.

Администрациите на 76 български общини и 16 общини, 20 града и 520 комуни в Румъния имат достъп до базата данни за всички провеждани мероприятия с детайли по отношение на агенти, количества, способи, срокове, потенциални опасности, причинени от третирането, график за извършване и отговорни лица.

Съвместната система подпомага потребителите да виждат границите на всички обособени рискови зони, да планират дезинсекционните дейности и да ги координират със съседите си, да проследяват начина, по който те се третират и да се информират относно действията на всички компетентни институции.

За решаването на толкова остър проблем, с висока обществена значимост, единственото ефективно решение е използването на съвременни, иновативни и авангардни модели за управление на процеса, каквато е ГИС, благодарение на които да се планират и провеждат координирани, стратегически очертани и превантивни политики, а не ежегодни, скъпоструващи, реактивни действия.

Facebook коментари