Събота, 13 Юли 2024 г.

Учредиха Общественият консултативен съвет към Биосферен парк "Сребърна"

Работна среща със заинтересованите страни, във връзка с представяне на концепцията за биосферните паркове и идеите за развитието на Биосферен парк "Сребърна", се състоя днес /12. 12.2017 г. от 14.00 ч./ в Общинска администрация – Силистра.
Срещата бе организирана от Община Силистра, с домакинството на кмета д-р Юлиян Найденов и неговия екип от заместник- кметове Денка Михайлова и инж. Тихомир Борачев и експерти, с участието на инж. Любомир Атанасов – директор на РИОСВ – Русе и експерти от инспекцията. На работната среща присъстваха председателят на Общински съвет- Силистра д-р Мария Димитрова и общински съветници, зам.-областният управител Стоян Бонев, директори на държавни институции и общински институции, кметове на населени места, културни институти, училища, НПО-та, представители на бизнеса, председателят на Ученическия парламент.
Работната среща бе широк форум с основополагащо значение.Той премина в две части. Презентация на тема: "Световна мрежа от биосферни резервати. Предизвикателства при управлението и идеи за бъдещо развитие на Биосферен парк "Сребърна" бе изнесена от г-жа Анелия Николова – директор на Дирекция "Превантивна дейност" в РИОСВ – Русе. Форумът обсъди и прие Правилник за устройството и дейността на Обществен консултативен съвет на Биосферен парк "Сребърна".
По своята същност Общественият консултативен съвет
/ОКС/ осигурява редовна комуникация, ефективно сътрудничество и участие на обществеността в процесите на вземане на решения, свързани с Биосферния парк.
За председател на ОКС бе предложен и избран кметът на общината д-р Юлиян Найденов, за зам.-председател зам.-кметът г-жа Денка Михайлова, а за секретар г-жа Таня Караколева- Димова. Съветът ще очаква мнение и предложения за развитието и дейността си и становища по развитието на биосферен парк "Сребърна" .
Биосферен парк "Сребърна" е обявен и сертифициран от 29-тата сесия на Междуправителствения координационен съвет /MAB – ICC/ към Програмата "Човекът и биосферата" на ЮНЕСКО.

Facebook коментари