Петък, 01 Март 2024 г.

Проект за образователна интеграция стартира в Община Силистра

През м. октомври започна изпълнението на проект "Мога и успявам", финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства по Конкурсна процедура 33.16-2017.
Фокусът на проекта е поставен върху ученици от Обединено училище "Св. Климент Охридски", с. Професор Иширково, и Професионална гимназия по производствени технологии "Евлогий Георгиев", гр. Силистра. Целта е създаване на условия за обхващане и задържане в образователната система; мотивиране на учениците да участват активно в обучението, да променят отношението си към образователния процес в резултат на допълнителни занимания; подобрени образователни резултати; подкрепа за продължаване на образованието в гимназиален етап и придобиване на професионална квалификация, както и квалификация на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда. Целевата група е съставена от 100 ученици от 6 до 11 клас, 45 учители и 40 родители. След предварително проучване на потребностите и за постигане на целите са организирани следните дейности: изграждане и функциониране на ателие "Мога и успявам" с 3 групи – "ЕКО – забавно и интересно!", "Моят екологичен свят" и "В света на дизайна"; ателие "Театрално изкуство" с 2 групи, водени от професионалист-актьор и на клуб "Вълшебна палитра"; квалификация на педагогически специалисти за работа н мултиетническа среда и "Летни предизвикателства" с организиране на летни занимания по интереси и летен лагер.
Проектът допринася за развитие на личностни качества – креативност, отговорност, комуникативни и социални артистични и приложни умения. Дейностите в клубовете са подчинени на общите цели на училищното обучение и възпитание, но същевременно са съобразени с потребностите на учениците, насочени към развитие на индивидуалността. С нетрадиционни форми на работа се предизвика интерес от обучителния процес и от личния принос за обогатяването му. Работата в клубовете създава предпоставки за общуване и опознаване на децата от различни социални, етнически и културни общности. Личността на ученика се развива последователно чрез учебни и творчески дейности.

Facebook коментари